CAD formaatide juurde kuuluvad tärkandmetabelid

Tabelis sisalduvad planeeringulahenduse ruumiandmete tärkatribuudid, kui ruumikujud esitatakse mõnes CAD-formaadis.

Töölehed (kihid)

Objektide tärkatribuudid esitatakse tabelis objekti tüvikihi nimega töölehel (worksheet).

Kui objekt paikneb joonisfailis jaotuskihil, siis selle kihi nimetus kandub andmebaasi ja ei vaja tärkandmete lisamist.

Süsteem töötleb kõiki tuntud nimega töölehti. Tundmatu nimega töölehti andmekogu ei töötle, kuid väljastab nende kohta hoiatuse.

Veerud töölehel (atribuudid)

Iga töölehe rida nr 1 sisaldab kihi atribuutide nimetusi ehk veergude nimetusi ning andmed algavad reast nr 2.

Rida sisaldab andmeid, kui selle rea lahtrites esineb mistahes sümboleid, va tühikud. Kui lahter sisaldab ainult tühikuid, siis loeb süsteem selle lahtri tühjaks.

Veergude järjekord töölehel ei ole oluline, kuid veerud peavad moodustama tabeli, st tühje veerge ei tohi vahel olla.

Süsteem töötleb ainult tuntud nimetusega veerge. Iga tüvikihi puhul on süsteemis kindlaks määratud hulk tuntud veerge atribuudid (tüvikihtide atribuudid). Veeru nime käsitleb süsteem tõstutundetult.

Kui töölehel sisaldub tundmatu nimega veerg, siis väljastab süsteem selle kohta hoiatuse ja veerus sisalduvaid andmeid ei töötle.

Objektide seostamine tärkandmetega

Objekti tähis on tärkandmetes kohustuslik ning esitatakse objectID nimelises veerus. See peab sisaldama DWG-joonisel oleva objekti handle atribuudi väärtust või DGN-joonisel oleva objekti element id atribuudi väärtust. Täpsem juhis CAD failist idenfifikaatori leidmine ja sidumise kohta.

Planeeringuala tähistamine ei ole kohustuslik ega vajalik. Töölehel plan_ala ei esine veergu objectID ja sellel lehel tohib esineda ainult üks rida andmeid.

Kui rida sisaldab andmeid, kuid ei sisalda objectID väärtust, siis väljastab süsteem hoiatuse ja seda rida ei töötle (va plan_ala töölehel).


  • Kui joonisel leidus objekt, mille kohta failis tärkandmed puuduvad, siis süsteem viga ega hoiatust ei väljasta (va juhul, kui tärkandmed on kohustuslikud).
  • Kui failis leidub objectID väärtusega andmerida, mida ei õnnestu seostada mitte ühegi joonisel oleva objektiga, siis väljastab süsteem vea.

Kihtide atribuudid

Kihtidel olevate objektide võimalikud tärkatribuudid on toodud tärkandmete tabelis.

Nii töölehtede kui veergude nimetused on tõstutundetud.

Skip to content