SHP formaadi nõuded

Shapefail on failide komplekt, millel on täpselt ühesugune nimi ja erinev laiend. Ühesugune nimi tähendab ühte andmekihti. Iga andmekiht esitatakse eraldi komplektina ja seetõttu shape formaadi puhul esitavate failide arv = esitatavate andmekihtide arv * komplekti moodustavate laiendite arv.

Süsteem eeldab minimaalselt järgmiste laienditega failide sisaldumist ühes komplektis:

 • shp – see võib puududa, kui andmekihi objektidel ei ole ruumikuju (näiteks krundi sihtotstarbed)
 • shx – see võib puududa, kui andmekihi objektidel ei ole ruumikuju (näiteks krundi sihtotstarbed)
 • dbf – see võib puududa, kui andmekihi objektidel ei ole tärkatribuute

Komplekt võib sisaldada ka täiendavate laienditega faile ning võimaluse korral neid ka arvestatakse (cpg, prj, sbx, sbn …)

Shp-formaadis failikomplektid esitatakse ühe zip-arhiivina. Zip-arhiivi vormistamise nõuded.

Shapefaili (ühe andmekomplekti) nõuded:

 • Shapefaili nimi peab algama tüvikihi nimega, järgnev osa on soovitatav kasutada klassifikaatorit.
 • Kui ühel tüvikihil on erineva geomeetria tüübiga objekte, siis on vajalik mitme erineva failikomplekti moodustamine sama tüvikihi kohta.
 • Tuleb jälgida, et objectID väärtus oleks tüvikihi piires unikaalne.
 • Shapefailis kasutatav kooditabel peab olema standardselt defineeritud cpg-laiendiga failis. UTF-8 kodeering on soovitav. Kooditabeli definitsiooni puudumisel rakendatakse MS-ANSI kooditabelit (Windows-1252, konfigureeritav).
 • Shapefaili nime ja struktuuri käsitleb süsteem tõstutundetult (st suur- ja väiketähtedel vahet ei tehta).
 • Shapefaili struktuuris peavad esinema kokkulepitud andmeväljad kokkulepitud tüübiga. Täpsemalt: Ruumiobjektide atribuudid
 • Toetatud atribuutide andmetüübid: String, Integer, Integer64, Double, Real, Date.
 • Toetatud geomeetria tüübid: POINT, POINTZ, ARC, ARCZ, POLYGON, POLYGONZ, MULTIPOINT, MULTIPOINTZ
 • Shapefailist loeb süsteem ainult tuntud atribuudid, kõik tuntud atribuudid ei pea esinema. Kohustulikud atribuudid on kirjeldatud nõuete tabelis.
 • Shapefail võib sisaldada ka muid atribuute, neid ignoreeritakse.

Atribuutide väärtused võivad puududa, kui need pole asjakohased antud planeeringus.

Soovitav on kasutada klassifitseeritud jaotuskihi koodi objektide täpsustamiseks. Selle asemel või sellele lisaks on võimalik kirjeldada objekt vaba tekstiga ka nimetuse atribuudis.

Mõne kihi puhul ei ole jaotuskiht lubatud, näiteks: plan_ala, dp_krunt, yp_dpkoko vms.

Kihtidel olevate objektide võimalikud tärkatribuudid on toodud tärkandmete tabelis.

Skip to content