Esituskujude vormistamine

Planeeringu seletuskiri, jooniste esituskujud ja planeeringu juurde kuuluvad lisad esitatakse sellises mõõtkavas ja kujunduses, et neid on võimalik loetaval kujul välja trükkida ning avada vabavaralise tarkvara ja veebilehitseja abil.

Planeeringu jooniste esituskujul märgitakse:

 • planeeringu nimetus,
 • joonise nimetus,
 • mõõtkava,
 • koostamise kuupäev,
 • planeeringu koostamise korraldaja,
 • planeerija ja
 • asjakohasel juhul planeeringu koostamises osaleva muu eriteadmisega isiku nimi.
 • Kui planeeringu nimetuses ei ole toodud planeeringuala asukohta, märgitakse jooniste esituskujul ka planeeringuala asukoht.

Planeeringu jooniste esituskujul märgitakse ning eristatakse planeeringulahenduse ja alusandmete leppemärgid.

Esituskujud on loodud digitaalsete kihtide põhjal sealjuures kõik planeeringulahenduse ruumiandmed on leitavad esituskujudelt.

Andmekogu esituskujude liigid ja nende formaadid leiab failide klassifikaatorist.

Soovituslikult salvestatakse esituskujud kihtidega georeferentseeritud pdf failiformaadis.


Juhime siinkohal tähelepanu, et planeeringus, sealhulgas ka esituskujudel, tuleb eristada:

 1. planeeringuga määratavaid maakasutus- ja ehitustingimusi;
 2. planeeringulahenduse kaalutlusi ja põhjendusi;
 3. alusandmeid koos viidetega andmete päritolule.

Skip to content