Ruumiloome koolitus

2021. aasta sügisel ja 2022. aasta talvel toimunud ruumiloome koolituse eesmärgiks oli anda riigi- ja omavalitsustöötajatele ülevaade ruumiloome valdkonnast. Koolitus oli jagatud kuueks koolituspäevaks. Vaata kõikide päevade kõikide ettekannete videosalvestusi. 1. päev: KVALITEEDID – ruumi kavandamine Miks ja kuidas luua…

Kuhu me pöörame ruumilise planeerimise digipöördes?

24. ja 25. märtsil toimus VSpa Konverentsikeskuses VII Tartu Planeerimiskonverents, kus arutleti ruumilise planeerimise üle digiajastul. 2022. aasta Tartu Planeerimiskonverentsi keskmes olid digiajastu planeerimise võlud ja valud. Digitaalne maailm on arenenud peadpööritava kiirusega ja mõjutab meie elu kõigis valdkondades. Erandiks ei ole ka ruumiline planeerimine, kus alusandmed on digitaalsetes andmebaasides, kaasamisprotsess toimub aina enam sotsiaalmeedias ja…

Koolitusmaterjalid 2018

4. oktoobril 2018 leidis kompetentsikeskuses Tsenter aset Kagu -Eesti ruumilise planeerimise ühisseminar omavalitsusjuhtidele, planeerijatele, ehitusspetsialistidele ja planeerimisvaldkonna eest vastutajatele. Seminari eesmärk oli üldplaneeringute koostamise algstaadiumis üheskoos läbi arutada kõige põletavamad küsimused planeeringu koostamise kavandamisel. Päeva esimene pool koosnes ettekannetest, teine pool oli mõtteharjutus ja arutelu.…

Koolitusmaterjalid 2019

Planeeringute ja ehituse digilahenduste infopäev 26. novembril Tallinnas ja 28. novembril Tartus viisid Rahandusministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium läbi digilahenduste infopäevad, mille eesmärgiks on tutvustada käimasolevaid digitaalseid arendusi planeeringute ja ehituse valdkonnas. Ehitisregistri arendusi tutvustas Taavi Jakobson „Ehitisregistri andmeparandused ja…

Koolitusmaterjalid 2022

Planeerimisseaduse muudatusi tutvustav veebinar Rahandusministeerium tutvustas 22. veebruaril 2022 toimunud veebinaril planeerimisseaduse jaanuaris jõustunud ja novembris jõustuvaid muudatusi. Muudatuste üldiseks eesmärgiks oli täpsustada sätete sõnastusi, kaasajastada planeerimismenetlust ja hoida kokku ressursse. Veebinaril tegid ettekande planeerimisseaduse muudatuste eelnõu autor Külli Siim…

Planeerimisseaduse muudatusi tutvustav veebinar

Planeerimisseaduses jõustusid käesoleva aasta alguses mitmed muudatused, samuti jõustusid väiksemad muudatused ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses, ehitusseadustikus, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses ning keskkonnamõjude- ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses. Muudatuste üldiseks eesmärgiks oli täpsustada sätete sõnastusi, kaasajastada planeerimismenetlust ja hoida kokku ressursse. Rahandusministeerium tutvustas 22. veebruaril planeerimisseaduse jaanuaris jõustunud…

Üldplaneeringu töötoad 2022

Töötubade sari jätkub ka 2022. aastal. Neid korraldavad Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna (RaM REHO) maakondlikud talitused oma piirkonna kohalikele omavalitsustele. Töötubade teemad lepitakse kokku jooksvalt lähtuvalt sellest, millised küsimused kohalikel omavalitsustel üldplaneeringu koostamisel üles kerkivad. RaM REHO Pärnu talitus korraldas 11.…

Kvaliteetsed ruumiotsused ruumiloome koolitusprogrammi abiga

Novembris algavad ruumiloome koolitusprogrammi kahe esimese grupi kohtumised kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetest ja nende rakendamisvõimalustest. Ruumiloome koolitusprogrammi idee kasvas välja Vabariigi Valitsuse poolt 2019. aastal ellu kutsutud ruumiloome ekspertrühma tööst (Lõpparuanne), mille eesmärk oli kaardistada riigi ruumilise arengu ja elukeskkonna kujundamist…

Koolitusmaterjalid 2020

Kitsenduste seadmine planeeringutega, sh üldplaneeringuga metsadele seatavad kitsendused Rahandusministeeriumi korraldatud üldplaneeringuga metsadele kitsenduste seadmise veebikoolitus toimus 11. detsembril 2020. Seminaril tegid ettekande advokaadibüroo RASK advokaadid Karmen Kaplinski, kes rääkis kitsenduste seadmise õiguslikest piiridest ja Villy Lopman, kes andis ülevaate kitsenduste seadmise õiguslikust regulatsioonist.…

Üldplaneeringu töötoad jätkuvad

Üldplaneeringu koostamine on jätkuvalt üks olulisemaid tegevusi, millega seotud küsimusi kohalike omavalitsuste planeerijad ja nende planeeringu konsultandid igapäevaselt lahendavad. 79-st kohalikust omavalitsusest plaanib suur osa veel lähiaastatel kehtestada uued ja kaasaegsed üldplaneeringud. Väljakutseid üldplaneeringu koostamisel jagub. Vaid neli omavalitsust on…

Üldplaneeringu töötoad 2021

Töötubade sari jätkus 2021. aastal veidi muudetud kujul: töötubasid korraldasid Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna (RaM REHO) maakondlikud talitused oma piirkonna kohalikele omavalitsustele. Töötubade teemad lepiti jooksvalt kokku lähtuvalt sellest, millised küsimused kohalikel omavalitsustel üldplaneeringu koostamisel üles kerkisid. RaM REHO Jõgeva- ja…

Üldplaneeringu töötubade materjal 2019-2020

Septembris 2019 sai alguse poolteist aastat kestnud üldplaneeringu koostamise töötubade sari kohalikele omavalitsustele. Töötoad toimusid üheksal korral viies regioonis, neist viie esimese ettekanded ja salvestused on kätte saadavad siit lehelt. Töötubade eesmärk oli tõsta kohaliku omavalitsuse ruumilise planeerimisega tegelevate ametnike…

Skip to content