Jooniste vormistamine

Planeeringu joonised koosnevad: Planeeringu seletuskiri, jooniste esituskujud ja planeeringu juurde kuuluvad lisad esitatakse sellises mõõtkavas ja kujunduses, et neid on võimalik loetaval kujul välja trükkida ning avada vabavaralise tarkvara ja veebilehitseja abil. Täpsemad failide liigid ja formaadid andmekogus on kirjas…

Planeeringute vormistamise juhend (alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringutele)

Nõuded: Planeerija allkirjastab planeeringu digitaalselt: ja esitab (kehtestamiseks) planeeringu koostamise korraldajale. Planeering esitatakse vastavalt andmekogusse esitamise nõuded failidele ja nende struktuurile. Kehtestaja ei pea planeeringut allkirjastama. Kehtestaja allkirjastab kehtestamise otsuse, mille lisas võib olla planeerija poolt allkirjastatud planeering. PLANK koolitus:

Seletuskirja vormistamine

Planeering peab olema selge ja üheselt mõistetav ning planeeringu seletuskiri ja joonised peavad olema omavahel kooskõlas. Nõuded seletuskirja vormistamiseks Planeeringu seletuskiri ja jooniste digitaalsed kihid vormistatakse masinloetaval kujul. Planeeringu seletuskiri, jooniste esituskujud ja planeeringu juurde kuuluvad lisad esitatakse sellises mõõtkavas…

zip-arhiiv nõuded planeeringulahenduse ruumiandmetele

ZIP-arhiivis sisalduva kataloogi ja failide nimedes tohib kasutada ainult järgmisi sümboleid: ZIP-arhiivis peab sisalduma vaid vastava formaadi failide komplekt. Teisi faile ei tohi ZIP-arhiiv sisaldada. ZIP-arhiiv sisaldab järgmisi faile vastavalt formaadile: ZIP-arhiivi failis sisalduvad failid peavad olema, kas lahtiselt (otse…

Andmekogusse esitamise nõuded failidele ja nende struktuurile

Planeering tuleb esitada planeerija poole digiallkirjastatud digikonteineris. Digikonteiner peab sisaldama kõiki planeeringu faile väljaarvatud planeeringulisad. Digikonteinerist ei pakita lahti selles sisalduvat digikonteinerit. Kõik kohustuslikud failid peavad olema otse planeerija poolt allkirjastatud digikonteineri sees. Planeeringu failidele tuleb määrata faililiik vastavalt andmekogu…

Tuuleenergeetika arendamise kitsendused kaardistatud

Valminud on KAURi töö „Tuuleenergeetika arendamist piiravate kitsenduste kaardistamine ning vabade alade tuvastamine“. Töö kaardistab tuuleenergeetika arendamist piiravaid maakasutuslikke kitsendusi ning tsoneerib Eesti maismaa sellest lähtuvalt nelja klassi (roheline, kollane, oranž ja punane). Töö annab suuniseid tööstuslike elektrituulikute asukoha valikuks…

Planeeringute andmekogu juhendid

Planeeringute andmekogu kasutamise ja andmete vormistamise juhendid Andmekogu rakenduse kasutamise juhendid: Andmete vormistamise juhendid: Andmekogu klassifikaatorid: Mall ja näidisfailid: Andmete jagamise ja esitamise teenused: Kohalike omavalituste planeeringute infokorje juhend 1.11.2022 seisuga: Planeeringute andmekogu juhendvideod Planeeringute andmekogu koolitused

Skip to content