DWG formaadi nõuded

DWG-formaadis joonisefailis sisalduvad kihtidel asuvate ruumiobjektide kujud. Tärkatribuudid esitatakse täiendavalt tärkandmetabelina.

Imporditava CAD-faili laiend peab olema DWG.

Süsteem toetab järgmisi DWG-versioone:

VersionInternal versionAutoCAD versions
DWG R12AC1009AutoCAD Release 12
DWG R13AC1012AutoCAD Release 13
DWG R14AC1014AutoCAD Release 14
DWG 2000AC1015AutoCAD 2000, AutoCAD 2000i, AutoCAD 2002
DWG 2004AC1018AutoCAD 2004, AutoCAD 2005, AutoCAD 2006
DWG 2007AC1021AutoCAD 2007, AutoCAD 2008, AutoCAD 2009
DWG 2010AC1024AutoCAD 2010, AutoCAD 2011, AutoCAD 2012
DWG 2013AC1027AutoCAD 2013, AutoCAD 2014, AutoCAD 2015, AutoCAD 2016, AutoCAD 2017
DWG 2018AC1032AutoCAD 2018, AutoCAD 2019, AutoCAD 2020, AutoCAD 2021, AutoCAD 2022, AutoCAD 2023

Toetatud elemenditüübid:

AutoCad elementAC elemendi kirjeldusInternalGeomeetria tüüp baasis pärast importi
PointPunktAcDbPointPOINT
LineSirglõikAcDbLineLINESTRING
Polyline ( LWPOLYLINE )Murdjoon, uus formaatAcDbPolylineLINESTRING / POLYGON*
2dPolyline2D murdjoonAcDb2dPolylineLINESTRING / POLYGON*
3dPolyline3D murdjoonAcDb3dPolylineLINESTRING / POLYGON*
EllipseEllipsAcDbEllipseLINESTRING / POLYGON*
ArcKaarAcDbArcLINESTRING**
AttributeDefinitionAtribuut, tagAcDbAttributeDefinitionPOINT
CircleRingjoonAcDbCircleLINESTRING** / POLYGON*
SplineKorrapäratu kaarjoonAcDbSplineLINESTRING** / POLYGON*
HatchpindAcDbHatchPOLYGON
BlockReferenceviit toetatud elementidest koosnevale plokile  AcDbBlockReferencePOINT bloki referentspunkti koordinaatidega

(*) – suletud kontuuri korral võimalik POLYGON

(**) – interpoleeritud. Punkt iga 4 kraadi järel

AlignedDimension, RotatedDimension jt tabelis mittemainitud elemente andmekogu ignoreerib ja andmebaasi objekte sellistest elementidest ei teki. Faili jäävad need elemendid alles muutumata kujul.

Samuti ignoreerib süsteem Text ja MText tüüpi elemente, kuna eeldatakse, et joonise koostaja ei kasuta neid kunagi punkt-tüüpi objektide väljendamiseks.

Kihid

Kihtidele peab olema planeerija poolt omistatud nimi, mis on kooskõlas planeeringute andmekogus defineeritud lubatud kihtide nimetusega.

Kihi nimetusele võib planeerija lisada omapoolse täiendi või täpsutuse, sel juhul tuleb see defineeritud kihi nimest eraldada sümboliga #. Andmekogu käsitkeb kihi nime ainult kuni selle sümbolini.

Näiteks:

  • dp_transp_rdt#1435mm,
  • dp_transp_rdt#1524mm.

Süsteem käsitleb kihi nimetust tõstutundetult (st suur- ja väiketähtedel vahet ei tehta).

Kui fail sisaldab objekte sellisel kihil, mille nimetus ei ole vastavuses planeeringute andmekogu lubatud kihtide nimetusega, siis ilmub hoiatus iga sellise kihi kohta ning neil kihtidel asuvaid objekte süsteem ei töötle.

Kui failis on defineeritud kiht, millel ei asu mitte ühtegi objekti, siis süsteem ignoreerib seda kihti. See tähendab, et süsteem ei kuva ka hoiatust, kui kihi nimi ei ole vastavuses lubatuga.

Pindobjektide käsitlemine

Kui kihi ärireeglites on kirjas, et sel kihil tohivad esineda ainult pindobjektid ja jooned ei ole lubatud, siis teisendab süsteem suletud murdjoone lihtsaks pindobjektiks. Murdjoon sulgub juhul, kui tema esimene ja viimane punkt ühtivad täpselt – joonisel kasutatud täpsusega ilma ümardamata.

Kui kihi ärireeglites on kirjas, et sel kihil tohivad esineda lisaks pindadele veel ka jooned, siis käsitleb süsteem suletud murdjooni joontena.

Lahustükkidega (enam kui üks välispiiriga pindobjekt) planeeringuala võib joonisel väljendada ka mitme suletud murdjoonega. Kuna sel kihil tohib esineda ainult üks pindobjekt, siis moodustab süsteem suletud murdjoontest lihtsad polügonid ning ühendab need pindade kollektsiooniks. Teistel kihtidel, kus lubatud ainult pinnad (näit. krunt, hoonestusala), süsteem taolist ühendamist ei tee, vaid käsitleb iga geomeetriat eraldi objektina.

Lahustükkidega hoonestusalad (jt kihtide objektid) tuleb joonisel väljendada Hatch elemendiga.

Sisepiiriga pindobjekte (sh ka planeeringuala) tuleb joonisel alati väljendada Hatch elemendiga.

Punktobjektide käsitlemine

Kui planeerija kasutab joonisel punktobjektide väljendamiseks leppemärke, siis jõuavad need andmebaasi leppemärgi kujuliste pindadena.

Punktobjektide väljendamiseks on soovitav kasutada BlockReference tüüpi elemente, sest need kanduvad andmebaasi üle punktobjektina referentspunkti koordinaatidega.

Punktobjektide väljendamiseks ei tohi kasutada Text ja MText tüüpi elemente, süsteem ignoreerib neid.

Objektide sidumine tärkandmetega

Joonise objektid ei pea olema täiendavalt tähistatud, sest objekti sidumiseks tema tärkandmetega kasutatakse objekti failipõhist identifikaatorit.

Skip to content