DGN formaadi nõuded

Dgn-formaadis joonisfailis sisalduvad kehtestatud kihtidel asuvate ruumiobjektide kujud. Tärkatribuudid esitatakse täiendavalt tabelina.

Imporditava cad-faili laiend peab olema dgn.

Toetatud DGN versioon: DGN V8.

Toetatud elemenditüübid

MicroStation elementElemendi kirjeldusDGN el. typeGeomeetria tüüp baasis pärast importi
Linesirglõik3LINESTRING
Line Stringmurdjoon4LINESTRING / POLYGON*
Complex Stringkaartega murdjoon12CIRCULARSTRING / LINESTRING
Complex Shapekaartega pind14CURVEPOLYGON / POLYGON
Curvekaar11LINESTRING**
Ellipseellips15LINESTRING** / POLYGON*
Arckaar16LINESTRING**
B-Spline Polekorrapäratu kaarjoon21LINESTRING** / POLYGON*
Shapepind6POLYGON
Grouped Holeaukudega pind2POLYGON
Point Stringpunktide klaster22MULTIPOINT
Multi-Linekraega joon36LINESTRING (keskjoon)
Shared cell referenceviit35POINT

(*) – suletud kontuuri korral võimalik POLYGON

(**) – interpoleeritud. Punkt iga 4 kraadi järel, konfigureeritav

Joonise andmemudel tohib sisaldada ainult toetatud tüüpi elemente.

Süsteem ignoreerib Text ja Text Node (17 ja 7) tüüpi elemente, kuna eeldatakse, et jooniskoostamisel tuleks kasutada cell elementi punkti tähistamiseks.

Kihid

Kihtidele peab olema planeerija poolt omistatud nimi, mis on kooskõlas klassifikaatoritega.

Kihi nimetusele võib planeerija lisada omapoolse täiendi või täpsutuse, sel juhul tuleb see defineeritud kihi nimest eraldada sümboliga #. Süsteem käsitkeb kihi nime ainult kuni selle sümbolini.

Süsteem käsitleb kihi nimetust tõstutundetult (st suur- ja väiketähtedel vahet ei tehta).

Kui fail sisaldab objekte sellisel kihil, mille nimetus ei ole vastavuses planeeringute andmekogu lubatud kihtide nimetusega, siis ilmub hoiatus iga sellise kihi kohta ning neil kihtidel asuvaid objekte süsteem ei töötle.

Kui failis on defineeritud kiht, millel ei asu mitte ühtegi objekti, siis süsteem ignoreerib seda kihti. See tähendab, et süsteem ei kuva ka hoiatust, kui kihi nimi ei ole vastavuses lubatuga.

Pindobjektide käsitlemine

Kui kihi ärireeglites on kirjas, et sel kihil tohivad esineda ainult pindobjektid ja jooned ei ole lubatud, siis teisendab süsteem suletud murdjoone lihtsaks pindobjektiks. Murdjoon sulgub juhul, kui tema esimene ja viimane punkt ühtivad täpselt – joonisel kasutatud täpsusega ilma ümardamata.

Kui kihi ärireeglites on kirjas, et sel kihil tohivad esineda lisaks pindadele veel ka jooned, siis käsitleb süsteem suletud murdjooni joontena.

Lahustükkidega (enam kui 1 välispiiriga pindobjekt) planeeringuala võib joonisel väljendada ka mitme suletud murdjoonega. Kuna sel kihil tohib esineda ainult 1 pindobjekt, siis moodustab süsteem suletud murdjoontest lihtsad polügonid ning ühendab need pindade kollektsiooniks. Teistel kihtidel, kus lubatud ainult pinnad (näit. krunt, hoonestusala), süsteem taolist ühendamist ei tee, vaid käsitleb iga geomeetriat eraldi objektina.

Lahustükkidega hoonestusalad (jt kihtide objektid) tuleb joonisel väljendada Shape elemendiga.

Sisepiiriga pindobjekte (sh ka planeeringuala) tuleb joonisel alati väljendada Shape elemendiga.

Punktobjektide käsitlemine

Kui planeerija kasutab joonisel punktobjektide väljendamiseks leppemärke, siis jõuavad need andmebaasi leppemärgi kujuliste pindadena.

Punktobjektide väljendamiseks on soovitav kasutada Shared cell reference tüüpi elemente, sest need kanduvad andmebaasi üle punktobjektina.

Punktobjektide väljendamiseks ei tohi kasutada Text ja Text Node (17 ja 7) tüüpi elemente, süsteem ignoreerib neid.

Objektide tähistamine

Joonise objektid ei pea olema täiendavalt tähistatud, sest objekti sidumiseks tärkandmetega kasutatakse objekti element_id atribuuti.

Skip to content