Seletuskirja vormistamine

Planeering peab olema selge ja üheselt mõistetav ning planeeringu seletuskiri ja joonised peavad olema omavahel kooskõlas.

Nõuded seletuskirja vormistamiseks

 1. Planeeringu seletuskirjas märgitakse:
  1. planeeringuala kirjeldus ja üldandmed (asukoht ja suurus);
  2. planeerija, asjakohasel juhul keskkonnamõju strateegilise hindamise juhteksperdi ja planeeringu koostamises osaleva muu eriteadmistega isiku andmed (nimi, pädevust tõendav dokument) ning planeeringu koostamise korraldaja;
  3. planeeringuala ja selle mõjuala analüüsil põhinevad järeldused;
  4. ruumilise arengu eesmärgid;
  5. planeeringulahenduse kirjeldus ruumilise arengu eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas vastavus liigilt üldisemale planeeringule;
  6. planeeringulahenduse kaalutlused ja põhjendused;
  7. planeeringuga määratavad maakasutus- ja ehitustingimused tervikliku ruumilahenduse saavutamiseks;
  8. andmed kasutatud uuringute, allikate ja muu sellise kohta;
  9. planeeringu sisukord, sealhulgas jooniste ja lisade nimekiri;
  10. muu vajalik teave.
 2. Planeeringu seletuskirja lisatakse planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamise, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemuste arvesse võtmise kirjeldus ning vajadusel seiremeetmed.
 3. Lehekülgedena vormistatud seletuskirja leheküljed peavad olema nummerdatud.

Planeeringu seletuskiri ja jooniste digitaalsed kihid vormistatakse masinloetaval kujul.

Planeeringu seletuskiri, jooniste esituskujud ja planeeringu juurde kuuluvad lisad esitatakse sellises mõõtkavas ja kujunduses, et neid on võimalik loetaval kujul välja trükkida ning avada vabavaralise tarkvara ja veebilehitseja abil.

Andmekogu poolt toetatavad seletuskirja formaadid leiab failide klassifikaatorist.

Soovituslik on koostada planeeringu seletuskiri docx, rtf või odt formaadis ning sellest genereerida valmimisel pdf, mida jagada osapoolte vahel.


Juhime siinkohal tähelepanu, et planeeringus, sealhulgas ka seletuskirjas, tuleb eristada:

 1. planeeringuga määratavaid maakasutus- ja ehitustingimusi;
 2. planeeringulahenduse kaalutlusi ja põhjendusi;
 3. alusandmeid koos viidetega andmete päritolule.

Skip to content