Müra käsitlemine üldplaneeringutes

Planeerimise eesmärk on luua eeldused kasutajasõbraliku ja turvalise elukeskkonna loomiseks. Väga oluline sealjuures on hinnata erinevate keskkonnamõjurite, sh müra mõju inimese tervisele ja heaolule kvaliteetse ruumi säilimisel ja tekkimisel. Üldiseks sihiks on võetud müra taseme vähendamine. See on reaalne vaid…

Maastikest meie ümber

Maastik mõjutab olulisel määral inimeste elukvaliteeti ja identiteeti. Sel on suur tähtsus ka ühiskonna kultuuri, sotsiaalse heaolu, ökoloogia ja majanduse seisukohalt. Rahvusmaastikud on sümbolväärtusega alad, kus ilmnevad maa eri osade looduse silmapaistvaimad eripärad, peamiste elatusallikatega seotud maakasutusviisid ja nende mõju…

Skip to content