Müra käsitlemine üldplaneeringutes

Planeerimise eesmärk on luua eeldused kasutajasõbraliku ja turvalise elukeskkonna loomiseks. Väga oluline sealjuures on hinnata erinevate keskkonnamõjurite, sh müra mõju inimese tervisele ja heaolule kvaliteetse ruumi säilimisel ja tekkimisel. Üldiseks sihiks on võetud müra taseme vähendamine. See on reaalne vaid siis kui asjakohaste mürast tekkivate mõjudega arvestada võimalikult varakult ja üldisel otsustustasemel. Müra tekke ennetamine aitab kaasa nii heale planeeringulahendusele jõudmisele kui ka selle lahenduse elluviimisele ja inimesele mõnusa ruumi kasutamisele kogu oleluskaare jooksul. Ülemäärase müra vältimine on üldplaneeringu koostamisel lahendamist vajav väljakutse.

Üldplaneeringu üheks ülesandeks on müra normtasemete kategooriate määramine. Eile kohtusid Keskkonnaministeeriumis erinevad ametkonnad ja eksperdid, et arutada müra temaatikat ja ühtlustada seisukohti, kuidas müra peaks planeeringutes käsitlema. Pika arutelupäeva jooksul räägiti müraga arvestamise, ennetamise ja kajastamise viisidest erinevates planeeringutes, ehitusprojektides ning igapävases järelevalves. Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna poolt tegi arutelul ettekande Andres Levald “Müra seosed planeeringutega“. Arutelu aitas kaasa tervikvaate tekkimisele planeerimisotsuste ettevalmistamisel ja langetamisel ning planeeringute elluviimisel.

Keskkonnaministeeriumi, teiste ametkondade ja ekspertide vahel lepiti kokku jätkutegevused müraallikate valdajatele ja huvitatud isikutele seatavate nõuete ja tingimuste ühtlustamiseks.

Skip to content