Üldplaneeringu teemad

Üldplaneering on kohaliku omavalitsuse kõige tähtsam töövahend ruumilise arengu kavandamisel ja see on üks kohaliku elu strateegiline juhtimisvahend. Iga omavalitsus peab tagama oma haldusterritooriumi kohta kehtiva üldplaneeringu ja selle perioodilise ülevaatamise.

2017. aastal ühinemise ja liitumise teel moodustunud kohalikud omavalitsused pidid algatama volikogu valimistele järgneva aasta jooksul uusi ruumisuhteid arvestava üldplaneeringu ning peavad jõudma selle koostamisega kehtestamiseni hiljemalt nelja ja poole aasta jooksul pärast algatamist. Kõik ühinenud ja liitunud kohalikud omavalitsused asusid koostama uut üldplaneeringut. Lisaks nendele koostavad mitmed kohalikud omavalitsused, kelle piirid haldusreformi käigus ei muutunud, omale samuti uut üldplaneeringut.

Kohalikel omavalitsustel on oma üldplaneeringu koostamisel juhtiv roll, mis tähendab kohustust võtta vastutus nii planeeringulahenduse koostamise kui ka selle elluviimise eest. Rahandusministeerium koostöös teiste valitsemisasutustega on toetanud kohalikke omavalitsusi kogu menetlusprotsessi vältel, et aidata kaasa parematele üldplaneeringutele. 2019 kuni 2020 korraldati Sotsiaalfondi rahastusel töötubasid, et planeeringud oleksid sisukad ja parimat praktikat arvestavad. Aastast 2021 korraldavad töötubasid Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakonna kohapealsed talitused (vt ka 2022 aasta töötubasid).

Skip to content