Üldplaneeringu töötoad 2021

Töötubade sari jätkus 2021. aastal veidi muudetud kujul: töötubasid korraldasid Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna (RaM REHO) maakondlikud talitused oma piirkonna kohalikele omavalitsustele. Töötubade teemad lepiti jooksvalt kokku lähtuvalt sellest, millised küsimused kohalikel omavalitsustel üldplaneeringu koostamisel üles kerkisid.

RaM REHO Jõgeva- ja Tartumaa talitused korraldasid 11. märtsil 2021 Zoom’i keskkonnas veebiseminari teemal „Kultuuripärandi käsitlemisest koostatavates üldplaneeringutes“. Seminari eesmärgiks oli hõlbustada kohalike omavalitsuste ja Muinsuskaitseameti vahelist koostööd. Veebiseminaril selgitati Muinsuskaitseameti ootusi kultuuripärandi käsitlemisele üldplaneeringutes ja ka maakonnaplaneeringutest tulenevaid kultuuriväärtustega arvestamise üldisi põhimõtteid.

RaM REHO Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru talitused korraldasid 25. mail 2021 üldplaneeringu töötoa „Maakonnaplaneeringu üleviimine üldplaneeringutesse – keskuste võrgustik ja linnalise asustusega alad“. Töötoa eesmärgiks oli selgitada maakonnaplaneeringutega arvestamist üldplaneeringutes – kuidas peaks olema sellised maakonnaplaneeringu teemad nagu keskuste võrgustik ja linnalise asustusega alad sisse viidud koostatavatesse üldplaneeringutesse. Samuti oli oluline arutada teemal, mis muudab ja mis täpsustab kehtivaid maakonnaplaneeringuid.

RaM REHO Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru talitused korraldasid 26. mail 2021 üldplaneeringu töötoa „Maakonnaplaneeringu üleviimine üldplaneeringutesse – väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik“. Töötoa eesmärgiks oli arutleda, kuidas peaksid olema sellised maakonnaplaneeringu teemad nagu väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik sisse viidud koostatavatesse üldplaneeringutesse.

RaM REHO Pärnumaa, Viljandimaa ja Järvamaa talitused korraldasid kohalike omavalitsuste planeerimisspetsialistidele 2. juunil 2021 üldplaneeringu töötoa teemal „Üldplaneeringus maakonnaplaneeringuga arvestamine“.

RaM REHO Jõgevamaa ja Tartumaa talituste poolt korraldati 7. juunil 2021 üldplaneeringu töötubaErateede avalikuks kasutamiseks määramise vajaduse käsitlemisest koostatavates üldplaneeringutes“. Töötoas selgitati erinevaid võimalusi erateede avalikuks kasutamiseks määramise vajaduse käsitlemiseks koostatavates üldplaneeringutes.

RaM REHO Hiiu, Saare, Lääne ja Rapla talitused korraldasid 9. juunil 2021 üldplaneeringu töötoa “Keskused ja linnalise asustusega alad ning tingimuste määramine metsadele üldplaneeringus“.

RaM REHO Hiiu, Saare, Lääne ja Rapla talitused korraldasid 17. juunil 2021 üldplaneeringu töötoa “Põhjendamisest ja planeerimise põhimõtetest, üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetlemisest ning projekteerimistingimuste ja detailplaneeringu vahest“. Töötoa eesmärgiks oli tuletada meelde planeerimise põhimõtteid ja nende seostamist planeeringute põhjendamisega ning arutelda üldplaneeringu elluviimise teemadel.

RaM REHO Põlva, Valga ja Võru talitused korraldasid 18. juunil 2021 üldplaneeringu töötoaMaakonnaplaneeringu üleviimine üldplaneeringutesse, muu hulgas väärtuslikud maastikud“.

RaM REHO Hiiu, Saare, Lääne ja Rapla talitused korraldasid 8. oktoobril 2021 üldplaneeringu töötoaEhituskeeluvööndist, heakskiitmise protsessist ja väärtuslikust põllumajandusmaast üldplaneeringutes“.

RaM REHO Põlva, Valga ja Võru talitused korraldasid 11. novembril 2021 üldplaneeringu töötoa elektriautode laadimistaristu kavandamisest ja sademeveega seotud probleemide lahendustest

RaM REHO Pärnu talitus korraldas 16. novembril 2021 üldplaneeringu töötoa Tuuleenergeetika kavandamine üld- ja eriplaneeringutes

RaM REHO talitused korraldasid 17. novembril 2021 ja 23. novembril 2021 üldplaneeringu töötoa Tuuleenergia arendusalade kavandamise veebiseminar“.

Skip to content