Koolitusmaterjalid 2020

Kitsenduste seadmine planeeringutega, sh üldplaneeringuga metsadele seatavad kitsendused

Rahandusministeeriumi korraldatud üldplaneeringuga metsadele kitsenduste seadmise veebikoolitus toimus 11. detsembril 2020. Seminaril tegid ettekande advokaadibüroo RASK advokaadid Karmen Kaplinski, kes rääkis kitsenduste seadmise õiguslikest piiridest ja Villy Lopman, kes andis ülevaate kitsenduste seadmise õiguslikust regulatsioonist. Lisaks tehti ülevaade viimaseaja kohtupraktikast. Seminari salvestus on järelkuulatav ja -vaadatav.

Detailplaneeringu digitaalsete kihtide koostamise veebiseminar

Alates 1. novembrist 2020 tuleb kõikide detailplaneeringute joonised kehtestamisel vormistada vastavalt 17.10.2019 Riigihalduse ministri määrusele nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“. 16. novembril 2020 toimunud veebiseminaril tutvustas Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Merje Muiso detailplaneeringute määrusekohaste jooniste vormistuse nõudeid. Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhataja Maili Hirlak selgitas andmebaasi kantavate andmete nõuded. Seminar on järelkuulatav ja -vaadatav siit video lingilt.

Põhjendamine ja kaalutlemine üldplaneeringu menetluses

Üldplaneering on kohaliku omavalitsuse igapäevane tähtis töövahend. Lisaks on üldplaneering ka halduse üksikakt haldusmenetluse seaduse mõistes. Mida ja kui palju peab üldplaneeringus kaalutlema ja põhjendama arutles 8. oktoobri seminaril Raul Keba advokaadibüroost Ristal Keba parnerid „Põhjendamine ja kaalutlemine üldplaneeringus“.

Seminar omavalitsuste arendusjuhtidele

Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakond korraldas 2. oktoobril 2020 omavalitsuste arendusjuhtide iga-aastase seminari, kus päeva esimese poole sisustas ruumilist arengut puudutav plokk: Eesti inimarengu aruande 2019/2020 kahe artikli autor Antti Roose rääkis ruumilistest valikutest „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“. Regionaalhalduse osakonnast Tuuli Veersalu tõi välja üldplaneeringu olulisuse „Üldplaneeringu olulisus kohalikule omavalitsusele“. Riigivara osakonnast Dmitri Moskovtsev ja planeeringute osakonnast Tiit Oidjärv tutvustasid ruumilise kahanemise analüüsimise ja elukeskkonna kohandamise võimalusi „Kahanemise ruumilise analüüsi piloteerimine ja järgmised sammud“ ja OECD projekti „Ruumilised sekkumised kahanemisega ja vananemisega kohanemiseks“.

Supluskohad ja müra üldplaneeringus

Supluskohad ja müra on kaks üldplaneeringu olulist teemat. Mõlema teemaga seotud ülesandeid üldplaneeringus aitasid selgitada 7. septembri veebiseminaril Terviseameti keskkonnatervise osakonnast Lembi Tiks „Supluskohad üldplaneeringutes määruse nr 63 Nõuded suplusveele ja supelrannale vaates“ ja Rasmus Pruus „Müra üldplaneeringus“.

Üldplaneeringu metsa ümarlaud

Maikuus täienes Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna ja regionaalhalduse osakonna koostöös korraldatud planeeringu­teemaliste ümarlaudade ja arutelude rida üldplaneeringule keskendunud metsade teemalise ümarlauaga. Ümarlaud toimus esmalt ametkondade, Eesti Planeerijate Ühingu (EPÜ) ning valdkonna ekspertide osalusel.

Metsamajanduslik planeerimine ei saa asendada ruumilist planeerimist ega täita ruumilise planeerimise ülesandeid, nii ka vastupidi. Vaata RaM planeeringute osakonna nõunik Andres Levaldi saatesõnu ümarlauale „Metsa ümarlaud – lähtekohad ja ootused“. Professor Kalev Sepp (EMÜ) meenutas ümarlaual rohevõrgustiku kontseptsiooni 50-ne aastast ajalugu ja avas tänaseid rohevõrgustiku täpsustunud eesmärke, vaata ettekandest „Roheline võrgustik planeeringutes“. RaM planeeringute osakonna nõunik Külli Siim toonitas, et planeeringu eesmärk on enne kõike jõuda kokkuleppele, saavutada kompromiss, vaata ettekandest „Üldplaneeringuga kitsenduste seadmine“. Asko Lõhmus (TÜ) tutvustas võimalusi kodumetsade teisiti majandamiseks, vaata ettekandest „Metsade majandamine ja kohalik elukeskkond: mida me teame?“ Ehedat metsamajanduslikku teavet pakkus Ahto Kangur (EMÜ), vaata ettekandest “Metsa virtuaalne ümarlaud“. Üldplaneeringu koostaja vaadet avasid Pille Metspalu (Hendrikson&Ko), vaata ettekandest „Metsa-teemalised probleemid Kose valla üldplaneeringu näitel“ ja Kadri Vaher (Skepast&Puhkim), vaata ettekanne „Raasiku valla üldplaneering, Aruküla männik“. Tallinna linna näitel rääkis Olari Kärmas (Tallinna LPA), mis on ajendanud Linnaplaneerimise Ametit täpsustama halduspraktikat maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutel ja kuidas on täpsustatud metsa majandamise tingimusi üldplaneeringutes määratud rohevõrgustiku aladel, vaata ettekandest „Lageraied Tallinna rohevõrgustiku aladel“. Ametkondade esindajad selgitasid kohaliku omavalitsuse võimalusi metsanduse arengute suunamisel kaasa rääkida ja jagasid omapoolseid suuniseid. Vaata Kristel Järve (KeM metsaosakond) ettekanne „Kohaliku omavalitsuse võimalused metsanduse suunamisel: metsaseadus“. Taimo Aasma (KeM looduskaitse osakond), Merit Otsuse (KeM looduskaitse osakond) ja Kris Heinsoo (KeM looduskaitse osakond) ettekanne „Kohaliku omavalitsuse võimalused metsakasutuse suunamisel, looduskaitseseadus ja maastikukonventsioon“. Olav Etverki (KeA metsaosakond) ettekanne „Mets ja ÜP“.

Planeeringute vormistusnõuete digitaalsete kihtide koostamise praktilised seminarid

Eelmise aasta 1. novembril hakkas kehtima Riigihalduse ministri määrus “Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“. Planeeringute osakonna nõunikud Merje Muiso ja Triin Lepland ning Regionaalhalduse osakonna ruumilise planeerimise peaspetsialist Alan Rood tutvustasid kehtima hakanud määruse nõudeid kihtide vormistamisele sõltuvalt joonise koostamise programmist ja erinevat liiki planeeringute jooniste ülesehitusest: Planeeringute vormistusnõuete praktiline seminar: digitaalsete kihtide koostamine.

Kohtla-Järve infopäev detailplaneeringu algatamisest või algatamata jätmisest

21. jaanuaril 2020 toimus Kohtla-Järvel linnavolikogu istungite saalis infopäev, mille fookuses oli detailplaneeringu algatamine ja algatamata jätmine. Osalejateks olid linnavolikogu liikmed, linnavolikogu komisjonide liikmed ja linnavalitsuse ametnikud. Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Merje Muiso tegi huvilistele ülevaate planeerimise olemusest, kohaliku omavalitsuse võimalustest tagada kvaliteetsed planeerimisotsused ja planeeringu elluviimine soovitud kujul. Merje Muiso ettekanne: “Detailplaneeringu algatamine või algatamata jätmine“.

Taastuvenergeetika infopäev

Ministeeriumite hoone Tamme saalis toimus 20. jaanuaril 2020 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt korraldatud taastuvenergeetika infopäev. Osalesid nii omavalitsuste esindajad, planeerimiskonsultandid, arendajad kui ka teised valdkonna spetsialistid. Infopäeval oli võimalik täiendada teoreetilisi teadmisi ja saada praktilisi nõuandeid taastuvenergeetika kavandamiseks üldplaneeringus nii Ministeeriumitelt, Linnade valdade liidult, Eesti tuuleenergia assotsiatsioonilt ning arendajatelt. Ettekanded olid järgmistel teemadel: Riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030 ülevaade kohalikule omavalitsuseleRuumi planeerimine kohalikus omavalitsusesEuroopa Liidu rohelepe ehk Green DealTuuleenergia EestisTaastuvelektri lahendusedKuidas soodustada taastuvenergia arengut üldplaneeringute abil?Suurarenduste kohaliku kasu küsimusedÜldplaneeringud kui abimees kliima- ja taastuvenergia eesmärkide saavutamiselPlaneerija vaade taastuvenergia üld- ja maakonnaplaneeringuteks.

Skip to content