Üldplaneeringute koostamine 2019-2020

Üldplaneering on kohaliku omavalitsuse kõige tähtsam töövahend ruumilise arengu kavandamisel ja see on üks kohaliku elu strateegiline juhtimisvahend. Iga omavalitsus peab tagama oma haldusterritooriumi kohta kehtiva üldplaneeringu ja selle perioodilise ülevaatamise.

2017. aastal ühinemise ja liitumise teel moodustunud kohalikud omavalitsused pidid algatama volikogu valimistele järgneva aasta jooksul uusi ruumisuhteid arvestava üldplaneeringu ning peavad jõudma selle koostamisega kehtestamiseni hiljemalt kolme aasta jooksul pärast algatamist. Praeguseks hetkeks on kõik ühinenud- ja liitunud kohalikud omavalitsused asunud koostama omale uut üldplaneeringut. Lisaks nendele koostavad mitmed kohalikud omavalitsused, kelle piirid haldusreformi käigus ei muutunud, omale samuti uut üldplaneeringut.

Kohalikel omavalitsustel on oma üldplaneeringu koostamisel juhtiv roll, mis tähendab kohustust võtta vastutus nii planeeringulahenduse koostamise kui ka selle elluviimise eest. Rahandusministeerium koostöös teiste valitsemisasutustega toetab kohalikke omavalitsusi uute üldplaneeringute koostamisel. Nõustatakse kogu üldplaneeringute menetlusprotsessi vältel, et aidata kaasa tulemusliku protsessi läbiviimisele. Korraldatakse töötubasid ja koolitusi, et üldplaneeringud oleksid sisukad ja parimat praktikat arvestavad. Loodud on toetusmeede üldplaneeringu uuringute ja analüüside koostamiseks, et üldplaneeringud tugineks kvaliteetsetele alusandmetele.