Toetusmeede: Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel

Valitsus on koostöös ministeeriumiga leidnud võimaluse, et toetada kohalikke omavalitsusi tuuleparkide arendamisel. 2024. aasta alguses avanes toetusmeede, mille eesmärk on võimestada kohalikke omavalitsusi tuuleenergeetika arendamisel. Meetmest on võimalik rahastada abikõlbulikke tegevusi, mis on vajalikud tuuleenergia tootmiseks kasutatava ala ning juurdekuuluva taristu ettevalmistavateks tegevusteks. Toetust antakse projektile, mille tegevustega panustatakse regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ §-s 2 nimetatud eesmärgi ja sihi saavutamisse ning mille raames palgatakse spetsialist või ostetakse sisse teenus tuuleenergeetika kasutusele võtmist kavandava planeeringu, projekteerimistingimuste või ehitus- või kasutusloa kvaliteetsemaks koostamiseks ja kiiremaks menetlemiseks.

Toetusskeemi eelarve on 5 miljonit eurot, millest tänaseks on projekte toetatud ligi 1,25 miljoni euro ulatuses.

Juhime tähelepanu, et toetuse määr on 100% projekti toetatavate tegevuste kuludest ning omafinantseeringut ei ole vaja. Taotletav toetus on maksimaalselt 200 000 eurot ühe omavalitsuse kohta. Minimaalne toetus on 5000 eurot projekti kohta. Sama omavalitsus võib meetmest eri tegevustest toetust taotleda mitu korda, arvestades 200 000 eurost kogusummat.

Juhul, kui projekti raames taotletakse toetust tuuleenergeetika kasutusele võtmist kavandava planeeringu kehtestamisele eelnevateks tegevusteks ja projekti abikõlbulikkuse perioodi jooksul jõutakse selle planeeringu kehtestamiseni, eraldatakse kohalikule omavalitsusele 50 000 eurot lisatoetust.

Tingimused toetuse taotlemiseks ei ole keerulised. Juhul, kui toetust taotletakse planeeringuga seotud tegevusteks, peab vastav planeering olema algatatud. Planeering peab olema kehtestatud, kui küsitakse toetust projekteerimistingimuste, ehitus- või kasutusloaga seotud tegevuste tegemiseks.

Julgustame kohalikke omavalitsusi kasutama võimalust toetuse saamiseks selleks, et saaksite tuuleenergeetika planeerimisel teha kiiremaid ja sisulisemaid otsuseid. Toetus on mõeldud nimelt selleks, et tagada Teile rahalised vahendid pädevate spetsialistide palkamiseks või teenuse sisse ostmiseks. Taotlusvoor on avatud 22.01.2024 – 31.12.2024 või kuni vahendite lõppemiseni.

Lisainfo ja taotlemise tingimused on leitav SIIT.

Skip to content