Vormistusnõuete määruse muudatused ja planeeringute andmekogu põhimäärus

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastusringile eelneva koostöö raames planeeringute andmekogu määruse eelnõu ja “Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded” määruse muudatuste eelnõu tööversioonid. Sellele etapile järgneb 2022 aasta suve alguses määruste kooskõlastusring.

Määruste jõustumise ajaks on, kooskõlas PlanS § 41, kavandatud 2022. aasta 1. november.

Vormistamist reguleeriva määruse muudatuste eesmärk on täiendada ja täpsustada planeeringute vormistamise nõudeid ning viia sisse muudatused andmete kandmiseks loodud planeeringute andmekogusse PLANK sobival kujul. Määruse reguleerimisala ei ole muutunud sisaldades ainult kehtestatavatele planeeringu dokumentidele esitatavad nõuded.

Planeeringute andmekogu põhimääruse eesmärk on luua alused ühtses planeeringute andmekogus kehtivate planeeringute haldamiseks ja säilitamiseks. Esitatud põhimääruse eelnõuga reguleeritakse infosüsteemi põhieesmärki ja sisu, selle pidamise korda, infosüsteemi kantavaid andmeid ja andmetöötluse osa ning nähakse ette juurdepääsuõiguste andmise kord.

Siia on lisatud määruste eelnõud, selgitavad seletuskirjad ning vajalikud tehniliste lisade tööversioonid. Ootame igakülgset tagasisidet hiljemalt 9.05.2022 meilile taavi.pipar@fin.ee ja kutsume huvilisi osalema järgmisel digiümarlaual 11.05.2022, kus Rahandusministeerium tutvustab määruste eelnõusid ja digiprojekte.

Skip to content