Rail Baltic Pärnu maakonnaplaneeringu asukohavariantide eelnõu avalik väljapanek

Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine” uuendamise võimalike asukohavariantide aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 5. juuli 2021 – 9. august 2021.

Avalikul väljapanekul olevate materjalide tutvustamiseks korraldab Rahandusministeerium 8. juulil kell 16.00-18.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (Pargi tee 1, Uulu küla) arutelu, kus selgitatakse, mis on avalikul väljapanekul olevate dokumentide eesmärk, milline on nende koostamise protsess olnud seni ja mis saab edasi.

Rail Balticu raudtee trassi koridori Pärnu maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 12.04.2012 korraldusega nr 173. Planeeringu koostamise eesmärgiks on Rail Baltic raudteeliini trassi koridori asukoha määramine, et luua ühendus Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel. Samaaegselt koostati maakonnaplaneeringud ka Harju ja Rapla maakondades.

Riigikohtu 19.05.2020 otsusega kohtuasjas nr 3-18-529  tühistas kohus riigihalduse ministri 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40 „Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine“ kehtestatud maakonnaplaneeringu Rail Baltic raudtee trassilõikude 3A, 4A ja 4H osas ehk planeeringualal, mis paikneb Pärnu maakonnas Pärnu linna ning Saarde ja Häädemeeste valdade territooriumidel. Riigihalduse minister otsustas uuendada vastavas tühistatud trassilõikude piirkonnas vana planeerimismenetluse alates planeeringu eskiislahenduse ja KSH aruande eelnõu koostamisest.

Alates 5. juulist on Rahandusministeeriumi kodulehelt kättesaadavad tühistatud trassilõigu osas täiendavate trassialternatiivide võrdlustulemuste aruande eelnõu. Lisaks veebilehele on võimalik tutvuda trassialternatiivide võrdlustulemuste aruande eelnõu materjalidega paberkandjal valla- ja linnavalitsustes ning teeninduskeskustes. Võrdlustulemuste aruande eelnõu annab selgituse trassikoridoride võrdlemise alustest, koondülevaate võrdlustulemustest võrdlusgruppide lõikes ning võrdlustulemuste alusel kujunenud soovituse eelistatud trassikoridori kulgemise osas. Tegemist on maakonnaplaneeringu uuendamise esimese etapiga. Pärast koostööd avalikkuse ja ametiasutustega võrdlustulemuste osas ning nende täiendamist koostatakse planeeringulahendus eelistatud trassikoridorile. Paralleelselt planeeringu koostamisega viiakse läbi ka keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud, kus tutvustatakse ja arutatakse väljapaneku käigus laekunud ettepanekuid ja küsimusi, toimuvad:

  • 7. septembril kell 17.00 – 20.00 Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3, Pärnu)
  • 9. septembril kell 17.00 – 20.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme)
  • 11. septembril kell 13.00 – 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (Pargi tee 1, Uulu küla)
Skip to content