3. päev: LOODUSVÄÄRTUSED – keskkond, elurikkus ja jalajälg

Kuidas tagada looduskaitse ja elurikkus, s.h väljaspool kaitsealasid? KSH ja KMH. Milline on haljastuse roll looduse ja inimese heaolu seisukohalt? Millega arvestada veeäärse asustuse kavandamisel? Vee äärde ja vette ehitamise erisused. Millised võivad olla olulised mõjud inimesele ning nende leevendamise võimalused?

Age Poom – inimgeograaf, TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi linnakeskkonna kaasprofessor
„Turvaline, terve, puhas ja kestlik keskkond“

Age Poom on inimgeograaf, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi linnakeskkonna kaasprofessor, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni ning Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu liige. 

Oma ettekandes räägib Age tervislikust, puhtast ja kestlikust keskkonnast ehk keskkonnamõjudest inimeste elukvaliteedile. Ta selgitab inimeste kokkupuudet õhusaaste, müra, liigkuumuse, aga ka rohelusega argises tegevusruumis. Samuti kirjeldab ta, kuidas inimesed saavad ette võtta samme, mis muudaksid neid ümbritsevat ruumi paremaks, sidusamaks ja tervislikumaks.

Novaatori artikkel liikumiskeskkonna kvaliteedist ja sellega kokkupuutest 17.09.2021 https://novaator.err.ee/1608342467/inimgeograaf-autostumisest-tekkiv-ohusaaste-koormab-eeskatt-kergliiklejaid

Intervjuu Age Poomiga erinevate transpordiliikide mõjust tervisele Vikerraadios, 2021: https://vikerraadio.err.ee/1608207193/labor-tervislik-teekond-ja-kohalolu/1285168 

Liikumiskeskkonnas avalduva keskkonnaekspositsiooni ülevaateartikkel Poom et al. (2021): https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2021.102584

Green Paths ehk puhta, vaikse ja rohelise teekonna planeerija prototüüp: https://green-paths.web.app/?map=streets 

Euroopa Keskkonnaagentuuri tervisliku keskkonna aruanne: https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives 

Euroopa Keskkonnaagentuur keskkonnamüra aruanne: https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-noise-in-europe

Euroopa Keskkonnaagentuuri õhukvaliteedi seirearuanne: https://www.eea.europa.eu/publications/status-of-air-quality-in-Europe-2022

Keskkonnaagentuuri ELME projekt: https://keskkonnaagentuur.ee/elme 

TUMI initsiatiiv: https://www.transformative-mobility.org/ 

Karin Bachmann – maastikuarhitekt, OÜ KINO, Kureeritud Elurikkus, Eesti Kunstiakadeemia doktorant                                                                                     
„Elurikas linnaruum“

Karin Bachmann on volitatud maastikuarhitekt (tase 8), endine linnaplaneerija Tartu Linnavalitsuses, maastikuarhitektuuri ajakirja ÕU üks asutajatest, Kureeritud Elurikkuse üks eestvedaja ning OÜ KINO Maastikuarhitektid partner. Ta on õppinud Eesti Maaülikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias, kus jätkab praegu ka doktoriõppes.

Oma ettekandes räägib Karin kvaliteetsest väliruumist ja heast maastikuarhitektuurist. Ta kirjeldab näidetele tuginedes looduslike ja poollooduslike koosluste praktilist tähtsust linnaruumis, nende mõjus tervisele ning inimsuhtlusele.

Karin Bachmanni arvamuslugu taastavast linnaruumist, 2021: https://www.err.ee/1608414767/karin-bachmann-taastav-linn

Heiki Kalberg – maastikuarhitekt, AB Artes Terrae OÜ
„Ehitamine veekogu äärde ja vette“

Heiki Kalberg on maastikuarhitekt ja AB Artes Terrae OÜ juhatuse liige. Heiki on omandanud maastikuarhitekti kutse Eesti Maaülikoolis ning omab tänaseks rohkem kui kahekümneaastast aktiivset töökogemust maastikuarhitektuuri valdkonnas.

Oma ettekandes räägib Heiki nõuetest ja looduslikest tingimustest, millega ehitajad ja planeerijad erinevate kaldavööndite äärde ning veekogudesse ehitamisel kokku puutuvad. Ta tutvustab ka konkreetseid seadusi ja ettekirjutisi, millega veekogude äärde ehitades arvestada tuleb.

Intervjuu Heiki Kalbergiga ruumiplaneerimise kitsaskohtade ja vigade teemal, 2020: https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/ruumiabsurdi-tekkepohjused/

Ehitusseadustik: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122020006

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020047

Looduskaitseseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/116062021003

Meresõiduohutuse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/131052021007

Planeerimisseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019104

Sadamaseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/131052021005

Veeseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/121092021006

Suurte üleujutusaladega siseveekogude nimistu: https://www.riigiteataja.ee/akt/765431

Margit Kõiv-Vainik – keskkonnatehnoloog, TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi keskkonnatehnoloogia kaasprofessor
„Looduspõhine sademevee käitlemine“

Margit Kõiv-Vainik on keskkonnatehnoloog ning Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi keskkonnatehnoloogia kaasprofessor. Ta on õppinud Eesti Maaülikoolis ja Tartu Ülikoolis. Margit on tegevteadlane, avaldanud suurel hulgal teaduslikke artikleid ning juhendanud väitekirju.

Oma ettekandes räägib Margit sademevete tekitatud probleemidest linnaruumis, nende tekkepõhjustest ja lahendustest. Ta pakub erinevaid võimalusi, kuidas sademevett loodussäästlikult reguleerida.

Veeseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001

Reovee puhastamine ja piirmärade kontroll: https://www.riigiteataja.ee/akt/104122012001

Eesti kliimasse sobivad sademeveelahendused: https://uuringud.tallinn.ee/uuring/vaata/2021/Eesti-kliimasse-sobivad-sademeveelahendused

Juhend “Kombineeritud sademevee strateegia projekt”: https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2019/02/Sademevesi_L%C3%B5pparuann_KEM.pdf

Keskkonnaagentuuri Rohevõrgustiku planeerimisjuhend: https://keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/rohev6rgustiku-planeerimisjuhend_20-04-18.pdf

Uuring sademevee reguleerimisest Tartus: https://www.tartu.ee/et/uurimused/sademevee-saastliku-kaitlemise-pohimotted-tartu-linnas

Skip to content