Automaatkontrolli tulemused

Loogilistes sulgudes { } kuvab süsteem teavitusega seotud atribuudi või objekti nimetuse.

KoodTeadeÄrireegelTäpsustus
101Metaandmete tabelis on tundmatu atribuut: {1}Failis võivad olla süsteemis defineeritud atribuudidVaata defineeritud atribuute siit.
102Metaandmete atribuudil puudub väärtus: {1}Atribuutidel peab esinema ka väärtusEsitatud atribuudil peab olema väärtus. Kui väärtust pole, siis tuleks atribuut tabelist eemaldada.
103Metaandmete atribuudi väärtus ei vasta nõutud andmetüübile: {1}Kui väärtus on olemas, siis peab see vastama administraatori poolt defineeritud metaandmete atribuudi andmetüübileVaata lubatud andmetüüpe siit
104Metaandmete tabelis puudub kohustuslik atribuut: {1}Kõik kohustuslikud metaatribuudid tuleb esitada koos väärtustegaVaata kohustuslikke atribuute siit.
105Metaandmete atribuudi väärtus ei sisaldu lubatud väärtuste hulgas: {1}Loendi tüüpi atribuudi väärtus peab sisalduma administraatori poolt defineeritud hulgasEsitatud atribuudi väärtus ei vasta loendile. Nt. mõõtkava 1:500; 1:1000; 1:2000
201Objektil puudub ruumikujuIgal objektil peab olema geomeetria (va krundi sihtotstarbed)Joonisel ei leidu tärktabelis viidatud objectID. Palun veendu, et kõik tärkandmete tabelis toodud väljad vastavad objektide identifikaatoritele.
202Objekti ruumikuju ei ole valiidne: {1}Geomeetria peab olema valiidneRuumikuju ei vasta OGC standardile. Loogilistes sulgudes viidatakse vea tüübile.
203Objekti ruumikuju tüüp ei ole vastavuses tüvikihile häälestatud geomeetria tüübiga: {1}Iga objekti geomeetria tüüp peab olema vastavuses tüvikihile häälestatud geomeetria tüübiga. Vaikimisi on lubatud ka nende tüüpide kollektsioonidTüvikihil lubatud geomeetria tüüpi vaata siit
204Objekti ruumikuju ei tohi olla pindade kollektsioonKihtide dp_krunt, kep_krunt, rep_krunt puhul ei ole kollektsioon lubatudTeade ilmub, kui rakendus tuvastab geomeetritüübi MULTIPOLYGON
205Viga planeeringulahenduse ruumiandmete importimisel: {1}Kihtide andmestruktuur peab olema nõutele vastavViga ilmneb, kui rakendus tunneb ära kihi, kuid selle atribuudi andmetüüp on vale
206DWG failis on tundmatu nimega kiht: {1}Kihtidele peab olema planeerija poolt omistatud nimi, mis on kooskõlas planeeringute andmekogus defineeritud lubatud kihtide nimetusega. (DWG ja DGN formaatide puhul)Vaata lubatud kihtide loendit siit
207Objekti ruumikuju jääb väljapoole L-Est koordinaatsüsteemi lubatud ulatustGeomeetrial leidub koordinaat, mille väärtus ei jää L-Est koordinaatsüsteemi eeldatavasse vahemikku:
X: 300 000 – 800 000
Y: 6 300 000 – 6 700 000
Teade ilmub, kui ruumikuju jääb väljapoole L-Est koordinaatsüsteemi lubatud ulatust
208Objekti ruumikuju ei asu üleni planeeringuala seesObjekti ruumikujud peavad asuma üleni planeeringuala seesPalun veendu, et kõik ruumikujud on planeeringuala sees
209Hoonestusala ei asu üleni krundi seesHoonestusala peab asuma krundi sees.
Süsteem suurendab krunti kontrollimise käigus ajutiselt teatud ulatusega puhvri võrra
PlanS § 126 lg 1 p 2
210Planeeringuala ei asu täielikult koostamist korraldava omavalitsuse territooriumilPlaneeringuala kontroll vastu haldusüksuseid toimub KOV tasandi planeeringute korral (YP, KEP, DP). Planeeringuala peab asuma selle KOVi territooriumil, kes andmeid esitab (on koostamise korraldaja)
211Planeeringuala ei asu koostamist korraldava omavalitsuse territooriumilEsitataval planeeringualal peab olema ühisosa KOV territooriumiga
212Planeeringuala on seotud katastriüksusega: {1}Planeeringuala kontroll vastu katastriüksuseid toimub liikide DP, KEP ja REP korral
213Planeering kattub üldisema planeeringuga: {1}Üldisemat planeeringut muutva DP puhul leiab süsteem kõik üldplaneeringud (sh. osa- ja teemaplaneeringud), millel leidub ühisosa esitatava planeeringuga ning mis kuuluvad samale organisatsioonile (koostamise korraldajale)Planeeringute andmekogu põhimäärus §9 lg8
Üldisemat planeeringut muutva YP puhul leiab süsteem kõik maakonnaplaneeringud (sh. osa- ja teemaplaneeringud), millel leidub ühisosa esitatava planeeringuga.
214Planeering kattub sama taseme planeeringuga: {1}Süsteem leiab kõik sama taseme planeeringud, mis on kehtivas või osaliselt kehtivas seisus ja mille ala kattub esitatava planeeringualagaPlaneeringualade kattumise puhul muutub kattuva planeeringu seisund
215Kruntide alad kattuvad: {1}Kruntide alad ei tohi kattuda
216Ehitisealune pind ei saa olla suurem kui hoonestusalaEhitisealune pind ei saa olla suurem kui hoonestusala.
217Planeeringualal puudub ruumikujuPlaneeringualal peab olema geomeetria
218DGN failis on tundmatu nimega kiht: {1}Kihtidele peab olema planeerija poolt omistatud nimi, mis on kooskõlas planeeringute andmekogus defineeritud lubatud kihtide nimetusega. (DWG ja DGN formaatide puhul)
220Esitava planeeringu seisund ei vasta planeeringuvaheliste seoste tulemusele.Kui esitatav planeering on kehtestatud varem kui teda muutev planeering, siis peab esitatava planeeringu seisund olema kooskõlas teda muutva planeeringuga.Esitatava planeeringuala kattub juba andmekogus oleva planeeringualaga, mis on kehtestatud varem kui esitatav.
221Andmekogust leiti planeering, mille andmeväljade sisu on väga sarnane esitatava planeeringu andmeväljadegaTeade ilmneb kui:
1) Kui järgnevatest väljadest 2 või enam on sama: plan_ala ruumikuju, kehtestamisekp ja tärkandmed.
2) Kui järgnevatest väljadest on kolm või enam sama sisuga: plan_ala ruumikuju, planEesm, algatKp, vastuvKp, Kehtestamisekp.
3) Kui järgnevatest väljadest on vähemalt üks sama: planID, kovID.
Kui esitatakse uut planeeringut registrisse esmakordselt, siis on vaja kontrollida, et sama planeering juba pole varem esitatud. Varem esitatud planeeringu muutmiseks tuleb asuda seda täiendama.
222Andmekogust leiti planeering, mille planeeringu nimetus või planeeringuala on sama esitatava planeeringuga.Teade ilmneb kui:
1) Kui üks järgnevatest väljadest on sama: planNim, plan_ala ruumikuju.
Kattuva planeeringuala puhul tuleb kommenteerida kattuvuse põhjus.
223Andmekogus leidub planeering, mille koostamise korraldaja on teine, aga Maa-ameti ID on sama.Teade ilmneb kui:
1) koostamise korraldaja on teine.
2) planeeringu planID on sama.
Kontrollida planID õigsust.
224Esitataval planeeringul puudub sysid, aga planeeringu nimetus kattub sama korraldaja broneeritud numbri juures oleva nimetusegaTeade ilmneb kui:
1) koostamise korraldaja on sama.
2) broneeritud planeeringu nimetus on sama.
Varem broneeritud planeeringu esitamist saab alustada töölaualt.
301Objekti atribuudi väärtus ei vasta nõutud andmetüübile: {1}Objekti tärkatribuutide nimed ja andmetüübid on fikseeritud nõuded importfailidele
302Objekti kohustuslik tärkatribuut on määramata: {1}Esitatud objektidel peavad kohustuslikud tärkatribuudid olema määratud. Tärkatribuutide kohustuslikkus on kirjeldatud nõuded impordifailidele lehel
303Objekti atribuudi väärtus ei vasta nõutud andmetüübile: {1}Objekti tärkatribuutide nimed ja andmetüübid on fikseeritud nõuded importfailidele
304Planeeringul puudub nimetusPlaneeringul peab olema nimetus
305Tärkandmete tabelis on tundmatu nimega tööleht: {1}Objektide tärkatribuudid esitatakse exceli tabelis objekti tüvikihi nimega töölehel (worksheet).
306Tärkandmete tabelis töölehel puuduvad andmed: {1}Failis on tuntud nimega tööleht, kuid sellel puuduvad andmed
307Viidatud krunt puudub planeeringust: {1}Hoonestusala juures ja sihtotstarbe juures märgitud kruntOID peab ühtima samas planeeringus oleva krundi objectID väärtusega
308Krundil puudub sihtotstarveKrundil peab olema vähemalt 1 sihtotstarve
309Detailplaneeringus puudub kruntDP puhul on kohustuslik vähemalt 1 krunt
310Detailplaneeringus puudub hoonestusalaDP planeeringus peab esinema vähemalt 1 hoonestusala
311Tundmatu ehTyyp väärtus: {1}Hoonestusala ehitusõiguse tüüp peab vastama määratud klassifikaatorile
312Tundmatu jaotuskiht: {1}Kihi nimetus peab vastama määratud klassifikaatorile
313Tärkandmete tabeli töölehel leidub korduv veergKorduvaid veerge ei tohi esinedaKontrollida üle tärkandmete veerud ning eemaldada dublikaadid
401Esitatud faili laiend ei ole sobiv: {1}Dokumendi faili liik peab olema vastavuses klassifikaatoris häälestatud faili laiendite loeteluga
402Planeeringus puudub seletuskiriSeletuskiri on kohustuslik
403Planeeringus on mitu seletuskirjaEsitatud peab olema täpselt 1 seletuskiri
404Planeeringus puuduvad jooniste esituskujudJooniste esituskujud on kohustuslikud, va ÜRPMSP puhul
405Puudub planeeringu metaandmeid sisaldav dokumentEsitatud peab olema täpselt 1 metaandmete fail 
406Esitatud on mitu planeeringu metaandmeid sisaldavat dokumentiEsitatud peab olema täpselt 1 metaandmete fail
407Puudub planeeringu planeeringulahenduse ruumiandmeid sisaldav dokumentEsitatud peab olema täpselt 1 planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ehk teisisõnu, täpselt 1 fail, mille liik kuulub hulka DK101, DK102, DK103, DK104, DK201, DK202
408Esitatud on mitu planeeringulahenduse ruumiandmeid sisaldavat dokumentiEsitatud peab olema täpselt 1 planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ehk teisisõnu, täpselt 1 fail, mille liik kuulub hulka DK101, DK102, DK103, DK104, DK201, DK202
409Puudub planeeringulahenduse ruumiandmete tärkandmete tabelKui toimub dwg või dgn import (esinevad failid DK201, DK202), siis peab olema ka tärkandmete tabel ehk fail, mille liik on DK401
410Esitatud on mitu planeeringulahenduse ruumiandmete tärkandmete tabelitEsitatud peab olema täpselt 1 tärkandmete fail
411Puudub digitaalallkirjastatud planeering.Vähemalt 1 digitaalselt allkirjastatud konteiner peab planeeringus olema
412Versioonil puudub õiguslik alusÕiguslik alus on kohustuslik
413Versioonil on mitu õiguslikku alustKorraga saab ühel versioonil olla ainult 1 õiguslik alus
414Planeeringus puudub mõju hindamise dokumentKui planeeringus on tehtud KSH, siis on kohustuslik vähemalt 1 dokument grupist Mõjude hindamise dokumendid
415Planeeringus puudub dokument MSP rahvusvahelised kihidFail DK500 on kohustuslik ÜRPMSP liiki paneeringute esitamisel, on vabatahtlik MP (ja selle alaliikide) liiki planeeringu esitamisel ja on keelatud kõigi ülejäänud planeeringuliikide korral
416Esitatud on mitu dokumenti MSP rahvusvahelised kihid.Kui planeeringu põhiliik on 40, siis ei tohi olla mitu faili DK500
Kui planeeringu põhiliik on 10, siis ei tohi olla mitu faili DK500
417MSP rahvusvahelised kihid dokumendi esitamine ei ole selles planeeringus lubatudKui planeeringu põhiliik ei ole 10 ega 40, siis ei tohi esineda fail DK500

Skip to content