EL ruumiloome eksperdirühma raport ja soovitused

40+ eksperti üle Euroopa annavad vastvalminud raportis konkreetseid soovitusi kvaliteetse arhitektuuri ja ehitatud keskkonna tagamiseks mitte ainult EL vaid ka riigi ja omavalitsuse tasandil, lisaks erasektorile ja erialaringile. Aruandes rõhutatakse, et kvaliteetne ruumiloome ja läbimõeldud ruumiotsused aitavad hoida ja väärtustada elukeskkonna kultuurimõõdet. Raport annab põhimõtted elukeskkonna kvaliteedi hindamiseks ja poliitikasoovitused nende rakendamiseks ruumiloomeprotsessides.

Miks see raport on oluline?

Ka COVID-19 pandeemia ruumikasutuse kogemus näitab, et kvaliteetne eluase ning ligipääs heale avalikule ruumile ning looduslikele puhkealadele on igaühe heaolule vägagi oluline. Liiga kaua on aga elukeskkonna kvaliteedile poolikult tähelepanu pööratud, piirdudes arenduskavade hindamisel vaid funktsionaalsete, tehniliste, keskkonna- ja majanduslike näitajatega. Pooliku lähenemise näitena võib tuua ka pelgalt hinnapõhised hanked, millega tellitakse meie kõigi elukeskkonna kavandamist ja loomist. Sellele vastukaaluks tuleb ka Eestis järjest enam arendada ja rakendada väärtuspõhise hankemudeli võimalusi. 

Lühidalt, raport „Ühise arhitektuurikultuuri suunas – investeerimine kvaliteetsesse kõigile mõeldud elukeskkonda” pakub kultuurikeskset lähenemist elukeskkonnale, mis ei peaks toimima hästi mitte ainult funktsionaalses, ökoloogilises või majanduslikus plaanis, vaid vastama ka inimeste sotsiaalsetele, kultuurilistele ja psühholoogilistele vajadustele. Raportis pakutakse välja viise, kuidas rakendada rahvusvaheliselt tunnustatud Davosi ehituskultuuri (sks k Baukultur) kvaliteedisüsteemi. Parima praktika näiteid on toodud erinevatest paikadest üle Euroopa (kokku 76+ juhtumiuuringut, millest valikusse jäi 33 esinduslikumat). 

Soovituste keskmes on elukeskkonna tervikkäsitlus, mis tugineb 2021. aasta mais avaldatud Davosi kvaliteedisüsteemile. Tänaseks on selge, et Davosi kvaliteedisüsteemi rakendamist peetakse silmas Euroopa uue Bauhausi edasistes tegevustes. See aitab tugevalt kaasa sellele, et soovitusi liikmesriigiti eri haldustasanditel ja sektorites tulevikus ka järgitakse. Raport on seetõttu tihedalt seotud Euroopa uue Bauhausi ja laiemalt roheleppe väärtuste ja nende elluviimisega. 

Kvaliteetse ruumiloome eest vastutavad väga paljud osapooled üheskoos. Nii Euroopa Liidu rahastusprogrammid (eelkõige ühtekuuluvuspoliitika fondid) kui ka piirkondlikud ja kohalikud investeerimiskavad peaksid elukeskkonna arendamise investeeringuotsuste tegemisel ja toetuste andmisel lähtuma Davosi kvaliteedisüsteemi põhimõtetest. 

Ruumiloome võimaluste senisest paremaks teadvustamiseks Euroopas soovitab raport toetada ruumiharidust läbi elukaare maast-madalast ning omavalitsuste ja ruumiloome ekspertide koosloomeprotsesse elanike, linnaaktivistide, rohujuuretasandi huvigruppide, investorite-arendajate ja teiste asjaosalistega.

Lisaks aruandele ja kokkuvõttele on loodud tööleht kõigis ELi keeltes (peatselt saadaval ka eesti keeles), mis aitab kohalikel ja piirkondlikel otsustajatel hinnata paikade, ruumiloomeprojektide ja investeerimiskavade kvaliteeti terviklikult kõigi kaheksa Davosi hindamissüsteemi kriteeriumi (haldus, majandus, keskkond, funktsionaalsus, mitmekesisus, kontekst, kohaloome, ilu) vaates.

Eksperdirühma ingliskeelsed materjalid on siin:
https://data.europa.eu/doi/10.2766/88649 raport (pdf)
https://data.europa.eu/doi/10.2766/98888 kokkuvõte (pdf)
https://data.europa.eu/doi/10.2766/973427 tööleht (pdf)

Eksperdirühm koosnes 40+ eksperdist 23 liikmesriigist, lisaks Norrale ja Šveitsile. Pooleteise aasta vältel tehti tihedat koostööd Euroopa Komisjoni erinevate direktoraatide ja erialaringkondade partneritega. Töörühm loodi Euroopa Liidu Nõukogu kultuuri töökava 2019–2022 suunal „Ühtekuuluvus ja heaolu”. Töörühma avatud koordinatsiooni meetodi tööprotsessi korraldas Euroopa Komisjon.

Euroopa Komisjoni uudisnupp: https://ec.europa.eu/culture/news/new-report-provides-recommendations-to-ensure-high-quality-architecture-and-built-environment

Skip to content