Vabariigi Valitsus kehtestas 12.05.2022 mereala planeeringu

Planeeringu alusel toimub edaspidi merel tegevuste korraldamine. Planeering reguleerib erinevate valdkondade tegevusi, seab kooskasutuse põhimõtted ning avab perspektiivid uutele merekasutusviisidele. Paralleelselt jäävad kehtima Pärnu ja Hiiu merealade varem kehtestatud planeeringud. Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul oli mere ruumiline planeerimine hädavajalik…

8. novembrist kuni 8. detsembrini on mereala portaalis avalikustamisel Eesti mereala planeering

Mereala planeeringu eesmärk on leppida kokku Eesti mereala kasutuse põhimõtetes pikas perspektiivis, et panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse ning edendada majandust. Planeeringus käsitletakse erinevaid merekasutusi koos, määrates suuniseid ja tingimusi. Fookuses on eeskätt uued kasutusviisid, kus on olemas…

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avalikustamine

Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avalik väljapanek toimub 12. juuli 2021 – 10. september 2021. Materjalid on kättesaadavad Rahandusministeeriumi kodulehelt. Rahandusministeerium tutvustab avalikul väljapanekul olevaid materjale 13.…

Rail Baltic Pärnu maakonnaplaneeringu asukohavariantide eelnõu avalik väljapanek

Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine” uuendamise võimalike asukohavariantide aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 5. juuli 2021 – 9. august 2021. Avalikul väljapanekul olevate materjalide tutvustamiseks korraldab Rahandusministeerium 8. juulil kell 16.00-18.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (Pargi tee 1, Uulu küla) arutelu,…

Üleriigiline planeering

Vabariigi Valitsus algatas 2023. a 5. jaanuaril uue üleriigilise planeeringu „Eesti 2050“ ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Planeeringu eesmärk on määrata kindlaks Eesti ruumiline struktuur, ruumikasutus ning ajakohased ruumilise arengu põhimõtted, suunised ja suundumused aastani 2050. Üleriigiline planeering on…

Riigi eriplaneering

Alates 1. juulist 2015 näeb planeerimisseadus ette võimaluse koostada riigi eriplaneeringuid. See on planeering, mille peamiseks ülesandeks on riigi jaoks oluliste ehitiste rajamiseks sobivaima asukoha valimine. Riigi eriplaneering ei sobi riigi pikaajaliste strateegiliste eesmärkide kavandamiseks ja maade reserveerimiseks. Riigi eriplaneering tuleb koostada…

Maakonnaplaneering

Maakonnaplaneering koostatakse eelkõige maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemiseks, kohalike omavalitsuste üleste huvide väljendamiseks ning riiklike ja kohalike vajaduste ja huvide tasakaalustamiseks. Maakonnaplaneeringuga antakse suunised üldplaneeringu koostamiseks. Pärast planeerimis- ja ehitusseaduse jõustumist 1995.aastal tehti riigi tasandil otsus, et kolme…

Skip to content