Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avalikustamine

Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avalik väljapanek toimub 12. juuli 2021 – 10. september 2021. Materjalid on kättesaadavad Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Rahandusministeerium tutvustab avalikul väljapanekul olevaid materjale 13. juulil kell 13.00 Virtsu koolis (Pargi 4, Virtsu alevik) ja 13. juulil kell 17.00 Hellamaa külakeskuses (Hellamaa küla). Tutvustusel selgitatakse, mis on avalikul väljapanekul olevate dokumentide eesmärk, milline on nende koostamise protsess olnud seni ja mis saab edasi.

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohad ja selle elluviimisega kaasnevate mõjude hindamise väljatöötamise kavatsus on esimene etapp Vabariigi Valitsuse 18.06.2020 korraldusega nr 213 algatatud Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu koostamisel ning selle mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise, läbiviimisel. Riigi eriplaneeringu ja selle mõjude hindamise eesmärgiks on piirkondade konkurentsivõime suurendamine ning ääremaastumise vähendamine läbi püsiühenduse kavandamise üle Suure väina mandrilt Muhu saarele. Planeeringu koostamisel selgitatakse välja püsiühenduse tagamiseks sobivaim alternatiiv – sild või tunnel – tuginedes valdkonnauuringute tulemustele, kaasaja insenertehnilistele teadmistele ning vajadusele tagada tasakaalustatud lähenemine valdkondlikele huvidele.

Alates 12. juulist on Rahandusministeeriumi kodulehelt kättesaadavad lähteseisukohtades ja mõjude hindamise eelnõu koos lisadega. Lisaks veebilehele on lähteseisukohtade materjalidega võimalik tutvuda avaliku väljapaneku toimumise ajal tööpäevadel paberkandjal Lääneranna, Muhu ja Saaremaa vallavalitsustes.

Skip to content