40. Milliste üldplaneeringu kihtide puhul on kohustuslik vormistada ruumiobjektile lisaks tärkandmed?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Planeeringuala kiht – kohustuslik on kiht luua ja kohustuslik on vormistada tärkandmed (vt küsimus 28 ja küsimus 43).

Detailplaneeringu koostamise kohustusega ala kiht – kihi loomisel on kohustuslik vormistada tärkandmed; kui lisaks planeerimisseadusest tulenevale detailplaneeringu koostamise kohustusega aladele (linnad asustusüksustena, alevid ja alevikud)  üldplaneeringuga alasid juurde ei määrata, siis kihti looma ei pea (vt küsimus 44).

Ülejäänud üldplaneeringu kihtide tärkandmete vormistamine ei ole kohustuslik juhul, kui ühel kihil on vaid sama teema alla käivad objektid ja kihid on loodud vastavalt määruse lisale 2 (vt küsimus 41).

Kui ühe üldplaneeringu teema piires vormistatakse kõik ruumiobjektid ühel kihil, on kohustuslik tärkandmetes luua nimetuse veerg ja märkida, millise objektiga on tegemist. Näiteks tehnovõrkude ruumiobjekte saab märkida kihil YP_tehno lisades nimetuse tärkandmete veergu näiteks veetorustik. Erinevad elemendid võib ka jagada järel-liidenditega eristatud jaotuskihtide vahel – YP_tehno_vesi veetorustiku jaoks, YP_tehno_kanal kanalisatsioonitorustiku jaoks jne ilma määruse lisale 2 vastavaid tärkandmeid lisamata. Kohustuslik on kasutada õiget tüve (tehno). Kui üldplaneeringu ülesande ruumikujud on jagatud jaotuskihtidele, siis ei looda tärkandmetes veergu nimetus, sest seda asendab kihi järel-liidendiga eristatud jaotuskihi nimi. Täpsustatud infot võib lisada tingimuse veergu.

Juhul, kui kohalik omavalitsus on näinud ette vajaduse lisada kihile veel tärkandmeid, mida määruse lisaga 2 ei ole reguleeritud, siis on lubatud seda teha tärkandmete veerge juurde luues. Juurde loodud veerge ei kustutata esitamiseks ära (vt küsimus 5).

Tiheasustusega ala kiht – kui erinevate seaduste kohased tiheasustused eristatakse kihi nimetusega lisades kihi nime tüvele järel-liidendi (vt küsimus 45), siis tärkandmeid vormistama ei pea; juhul, kui erinevate seaduste tähenduses tiheasustusega alad kattuvad, lahtrit tiheasust looma ja vormistusnõuetele vastavalt täitma ei pea.

Maakasutuse juhtotstarbe kiht – kui kõik juhtotstarbed eristatakse kihi nimetusega lisades kihi nime tüvele otstarbe tähise, siis tärkandmeid vormistama ei pea; tärkandmed on kohustuslikud juhul, kui ühel alal on maakasutuse juhtotstarbeid rohkem kui üks (vt küsimus 46).

Keskkonnatingimusega ala ja muude tingimustega ala kiht – kui keskkonnatingimustega või muude tingimustega alad eristatakse kihi nimetusega lisades kihi nime tüvele järel-liidendi, siis tärkandmeid vormistama ei pea ja ei looda tärkandmetes veergu nimetus, sest seda asendab kihi järel-liidendiga eristatud jaotuskihi nimi; tärkandmed on kohustuslikud juhul, kui erinevad keskkonnatingimustega või muude tingimustega alad vormistatakse kõik ühel kihil. Kui keskkonnatingimusega alade kihi ja muude tingimustega alade kihtidel luuakse kõik ruumiobjektid ühel kihil jaotuskihte kasutamata, siis on kohustuslik tärkandmetes märkida tingimus veeru loomine ja täitmine.

Eelmine küsimus: Kuidas alustada uue üldplaneeringu vormistamist GIS-tarkvaras?

Järgmine küsimus: Millal võib jätta tärkandmed üldplaneeringu kihi kohta vormistamata (eeldusel, et tärkandmete loomine pole kohustuslik)?

Skip to content