41. Millal võib jätta tärkandmed üldplaneeringu kihi kohta vormistamata (eeldusel, et tärkandmete loomine pole kohustuslik)?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Enamike üldplaneeringu kihtide tärkandmete vormistamine vastavalt määruse lisale 2 ei ole kohustuslik juhul, kui ühel kihil on vaid ühesuguse iseloomuga ruumiobjektid (vt küsimus 40). Elemendi iseloomu võib eristada kihi nimetusega ehk üldplaneeringu ülesande ruumikujud võib jagatud jaotuskihtidele. Näiteks transpordivõrgustiku ruumiobjektid võib ka jagada järel-liidenditega eristatud jaotuskihtidele – YP_transp_tee teede ja tänavate jaoks, YP_transp_rdt raudteede jaoks, YP_transp_vee veeteede jaoks jne. Kohustuslik on kasutada õiget tüve. Kui üldplaneeringu ülesande ruumikujud on jagatud jaotuskihtidele, siis ei looda tärkandmetes veergu nimetus, sest seda asendab järel-liidendiga eristatud jaotuskihi nimi. Täpsustatud infot võib lisada tingimuse veergu.

Kui ühe üldplaneeringu teema piires vormistatakse erinevad ruumiobjektid ühele kihile, on kohustuslik tärkandmetes luua veerg nimetus ja märkida, millise objektiga on tegemist.

Juhul, kui planeeringuga lahendatud teema ei sobi ühegi määruse lisas 2 kirjeldatud planeeringulahenduse kehtestatud kihtide teemade alla, tuleb luua uus kiht kasutades vabalt valitud tüve. Näiteks vajadusel üldplaneeringus määratud munitsipaliseeritavad maad võivad olla kihil YP_munits. Juhul, kui kohalik omavalitsus on näinud ette vajaduse lisada kihile veel tärkandmeid, mida määruse lisaga 2 ei ole reguleeritud, siis on lubatud seda teha tärkandmete veerge juurde luues (vt küsimus 5).

Lisaks võib tärkandmetes olla vajalik vormistada ka vastavalt kihile vööndite (voond), kaitse- ja kasutamise ning maakasutus- ja ehitustingimuste (tingimus) märkimise võimalusi. Üldjuhul eeldatakse nendes tärkandmetes üldiseid või lühidaid ülevaateid. Kui see pole aga näiteks mahukuse tõttu võimalik, võib tingimuse veergu märkida ka lihtsalt viite seletuskirjale (nt peatükile). Teatud juhtudel on kohustuslik tingimuse veeru loomine ja täitmine: keskkonnatingimusega alade kihi ja muude tingimusega alade kihi loomisel. Kui nendel kihtidel luuakse kõik alad ühel kihil, siis on kohustuslik tärkandmetes märkida tingimus (nt kõrguspiiranguga ala või müratundlik ala jms).

Eelmine küsimus: Milliste üldplaneeringu kihtide puhul on kohustuslik vormistada ruumiobjektile lisaks tärkandmed?

Järgmine küsimus: Milliseid geomeetria liike võib kasutada üldplaneeringu ülesannete lahendamiseks?

Skip to content