Automaatsed kontrollid

Planeeringu esitamisel kontrollib süsteem andmete vastavust süsteemis kehtestatud reeglite ja ärinõuetega.

Kontrollimise käigus tuvastatavad vead jaotuvad järgmistesse kategooriatesse.

Ebaõnnestumine (vajuta siia täpsema info saamiseks) tekib siis, kui andmetes on selline viga, mis takistab planeeringu sisseviimist andmekokku. Tehniliselt on planeeringu andmekokku kirjutamiseks tarvis teada, mis liiki planeering on, kes on selle koostamise korraldaja, milline on tema seisund ja kehtestamise aeg. Kui midagi neist andmetest puudub, siis ei ole tehniliselt võimalik esitamist teostada.

Kohe, kui süsteem tuvastab andmetes sellise vea, mis takistab planeeringu andmekokku viimist, väljastab süsteem ebaõnnestumise kategooria veateate ja kontrollimine ei jätku. Üldjuhul ei ole ka tehniliselt võimalik kontrollimist jätkata, sest kui pole teada, mis liiki planeeringut esitatakse, siis pole ka võimalik tema andmete vastavust täpsemalt kontrollida.

Äriloogiliselt on kehtestatud veel selliseid reegleid, millega vastuolu korral sisulist kontrollimist ei toimu ja tekib ebaõnnestumise teade. Näiteks käsitletakse ebaõnnestumisena sellist olukorda, kui koostamise korraldajal ei ole õigust vastavat liiki planeeringut esitada või kui planeeringus puudub mõni kohustuslik fail.

Ülejäänud reeglitele mittevastavuse korral planeering siiski kirjutatakse andmekokku, kuid tema andmed ei pruugi olla täiesti korras. Seetõttu nimetame kõiki teisi vastuolusid õnnestumise teadeteks.

Õnnestumise puhul jaotuvad teated 4 kategooriasse:

  • Viga – kui planeeringul esineb vigu, siis ei ole selle esitamine andmekogusse võimalik.
  • Hoiatus – kõik hoiatused vajavad kommenteerimist. Kommentaari puudumisel planeeringut andmekogusse esitada ei ole võimalik.
  • Info – infoteate olemasolu ei takista planeeringu esitamist.
  • Mööndustega viga – esineb enne 2022 aasta vormistusnõuete määrust kehtestatud planeeringu korral. Planeeringu esitamist ei takista.

Süsteemi peakasutaja saab muuta teadete sõnastust ning muuta nende kategooriat. Peakasutaja ei saa muuta õnnestumise teadet ebaõnnestumiseks ja vastupidi.

Õnnestumise teadete esinemisel jätkab süsteem andmete kontrollimist ning leiab kõik teated, mida on võimalik tuvastada.

Vigade esinemisel ei ole võimalik planeeringu esitamist lõpule viia ja planeeringut andmekogus avalikuks muuta. Esitaja on kohustatud vead kõrvaldama planeeringu failides ja need uuesti esitama. Märkus. Kui on tegemist enne 2022 aasta vormistusnõuete määrust kehtestatud planeeringuga ja viga on märgitud planeeringu esitamist mittetakistavaks, siis on võimalik esitamist lõpetada.

Hoiatuste esinemisel peab kasutaja põhjendama, mis põhjusel on hoiatus aktsepteeritav. Selleks peab esitaja lisama kommentaari igale hoiatusele. Ilma kommentaarita hoiatus takistab samuti planeeringu esitamise lõpuleviimist. Loomulikult võib kasutaja planeeringu failid ka selliselt korrigeerida, et hoiatust enam ei esineks.

Info teadete esinemisel ei pea kasutaja nende teadetega midagi tegema. Informatiivsed teated on mõeldud kasutaja teavitamiseks kujunevast olukorrast. Kui kasutaja info teadete alusel ise avastab ebakorrektsuse, siis on tal võimalik selle ka reageerida andmete korrastamisega. Kommentaare on võimalik lisada kõigile teadetele – nii vigadele, hoiatustele kui ka info teadetele.

Automaatkontrolli tulemuste selgitusi vaata siit.


Vanade planeeringute esitamine

Planeeringute andmekogus mõeldakse mõiste „vana“ planeering all planeeringuid, mis on kehtestatud enne 2022 aastal vormistusnõuete määruse kohustuslikuks muutmist.

Andmekogu parameetritesse salvestatakse kuupäev, mis väljendab käesoleva andmekogu ja selles arendatud reeglistiku jõustumise kuupäeva. See kuupäev on seotud mitmete õigusaktide kehtestamise ja jõustumisega. Vastav parameeter on häälestatav süsteemi käitluse ajal.

Süsteem loeb kõik planeeringud, mille kehtestamise kuupäev on sellest lävendist varasem, vanadeks planeeringuteks ja alates lävendist, uuteks planeeringuteks.

Planeeringu esitamisel rakenduvad kõik kontrollid võrdselt nii vanadele kui uutele planeeringutele. Vahe seisneb ainult selles, et vana planeeringu puhul kõik vead ei takista planeeringu esitamise lõpuleviimist ja planeeringu andmekogus avalikuks muutmist, mõned takistavad.

Hoiatusi peab kasutaja kommenteerima ka vanade planeeringute puhul. On tungivalt soovitav, et kasutaja teeks seda ka esitamist mittetakistavate vigade ehk mööndustega vigade puhul, kuid süsteem seda otseselt ei nõua. Vande planeeringute puhul on leebemad nõuded planeeringu failide esitamise viisile: õiguslik alus ei ole kohustuslik esitamiseks, planeeringu failid ei pea olema koondatud digikonteinerisse.


Skip to content