Meede: Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium annab teada, et 11.09.2023 avatakse toetusmeede „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“, mille taotlusvoor kestab kuni 17.11.2023.

Toetuse andmise eesmärk on võimestada kohalikke omavalitsusi tuuleenergeetika ala või tuuleparki, sellele juurdepääsuteed, seda põhivõrguga ühendavat elektriliini või muud ehitist, mis on vajalik maismaa- või meretuulepargi toimimiseks, kavandavate planeeringute, projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade kvaliteetsemal koostamisel ja kiiremal menetlemisel.

Meetme sihtgrupiks on sihtpiirkonna kohalikud omavalitsused, kelle territooriumil on tuuleparkide kavandamiseks sobilikud alad.

Taotluse esitamise ajal peab tuuleenergeetikat kavandav planeering olema algatatud (taotlemaks toetust planeeringuga seotud tegevusteks) või  kehtestatud (taotlemaks toetust projekteerimistingimuste, ehitus- või kasutusloaga seotud tegevusteks). Kohalikud omavalitsused võivad esitada ühistaotluse, milles üks KOV on taotleja ja teised partnerid.

Toetusskeemi eelarve on 4 000 000 eurot, millest iga kohalik omavalitsus saab taotleda minimaalselt 5000 euro ning maksimaalselt 200 000 euro eest kulude katmist. Toetuse määraks on 100% projekti toetavate tegevuste kuludeks, sealjuures omafinantseering ei ole vajalik. Toetusest 40% makstakse välja ettemaksena ning vähemalt 20% peab jääma lõppmakseks pärast lõpparuande esitamist.

Projekti abikõlblikkuse periood peab jääma ajavahemikku 01.05.2023 – 31.12.2025. Kui esimesest toetusvoorust jääb eelarvelisi vahendeid üle, järgneb jooksev taotlemine kuni meetme eelarve täitumiseni.

Abikõlbulikeks kuludeks on toetuse eesmärgi saavutamisega seotud personalikulud (tööleping, töövõtu- või käsundusleping, mille täitmine on seotud tuuleenergeetikaga), lisaks 15% personalikulust kaudse kuluna ning sisseostetud teenused (näiteks juriidilise või muu konsultatsiooni, analüüsi, uuringu,  ekspertiisi, riigihanke läbiviimise või muu projekti elluviimiseks vajaliku teenuse kulud).

Konkreetsemad toetusega hõlmatud tegevused võivad olla järgmised:

  • tuuleenergeetika kasutusele võtmist kavandava planeeringu, keskkonnamõju strateegilise hinnangu või keskkonnamõju hinnangu koostamise korraldamise juhtimine, sealhulgas sisuline protsessi juhtimine, sisuküsimustes tõhusam kaasarääkimine, avalikkuse efektiivsem kaasamine või menetluse hoogustamine;
  • tuuleenergeetika kasutusele võtmist kavandava planeeringu, keskkonnamõju strateegilise hinnangu või keskkonnamõju hinnangu, projekteerimistingimuste, ehitusloa ja kasutusloa koostamise ja menetlemisega seotud juriidiliste küsimuste lahendamine, sealhulgas dokumentide õigusaktidele vastavuse tagamine, lahenduse ja mõjude hindamise koostamisel kohtupraktikaga arvestamine, vaiete ja kohtuvaidluste lahendamine, menetluse korrektsuse tagamine või riigihangete korraldamine;
  • tuuleenergeetika kasutusele võtmist kavandava planeeringu, projekteerimistingimuste, ehitusloa ja kasutusloa koostamisel ning menetlemisel läbimõeldud ja õigeaegse avalikkuse kaasamise ning kommunikatsiooni korraldamine, sealhulgas muukeelse elanikkonna kaasamise ja kommunikatsiooni korraldamine ning seeläbi avalikkuse vähesest informeeritusest tuleneva vastuseisu vähendamine;
  • nende spetsiifiliste teadmistega konsultantide või ekspertide kaasamine, kes saavad nõustada vajaduspõhiselt, et saavutada parim tuuleenergeetika ruumilahendus, sealhulgas oluliste negatiivsete mõjude leevendamine teadmispõhiselt ja seeläbi konfliktide vähendamine;
  • muud tuuleenergeetika kasutusele võtmist kavandava planeeringu, projekteerimistingimuste, ehitusloa ja kasutusloa koostamiseks ja menetlemiseks vajalikud tegevused.

Meretuuleparkide puhul toetatakse ainult vastava kohaliku omavalitsuse territooriumil asuva tuulepargiga seotud ehitiste planeerimist, projekteerimist ning ehitus- ja kasutuslubade menetlemist.

Toetuse aluseks oleva määrusega on võimalik tutvuda Riigi Teatajas. Toetuse täpsem tutvustav info on kättesaadav Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel.

Taotlusvooru jooksul tekkinud küsimuste arutamiseks korraldatakse infopäev Microsoft Teams keskkonnas 21.09.2023. Registreerimisvormi leiate siit.

Skip to content