Arhiiv FAQs

Projekteerimistingimuste õiguspärasuse tagamisest 19.10.2022 nr 15-4/8376-1

Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Justiitsministeerium puutuvad igapäevaselt kokku erinevate projekteerimistingimuste andmist puudutavate küsimustega nii kohalike omavalitsuste kui ka laiema avalikkuse poolt. Kuna küsimustest nähtus projekteerimistingimuste andmise praktika ebaühtlus, tutvusid ministeeriumid koostöös erinevate kohalike omavalitsuste poolt 2020–2021. aastal antud projekteerimistingimustega…

Planeerimise põhimõtetest, maakonnaplaneeringute ja planeerimist abistavate juhenditega arvestamisest 20.03.2021 nr 15-4/2227-1

Eestis on hetkel üldplaneeringut koostamas üle 60 kohaliku omavalitsuse. Rahandusministeerium selgitab, mida tuleks silmas pidada üldplaneeringu põhilahenduse koostamisel ja heakskiitmiseks saatmisel. Kirja eesmärk on tuletada meelde pingelisel üldplaneeringu koostamise ajal planeerimise põhimõtete ja maakonnaplaneeringute tähtsust üldplaneeringu koostamise alusena. Samuti on…

Milliseks ajahetkeks peab tekkima eriplaneeringu KSH koostamisel veendumus, et kavandatav tegevus ei mõjuta ebasoodsalt Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkust ja kaitse eesmärki?

Vastus: Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus ei sea erinõudeid riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja detailse lahenduse raames koostatavale keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandele. Planeerimisseaduse § 109 lg 2 alusel kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu (ja § 41 lg…

Rahandusministeeriumi 3.12.2017 kiri nr 15-3/2669-1

Käesoleva kirjaga annab Rahandusministeerium ülevaate ruumilise planeerimise valdkonnas viimasel ajal aset leidnud arengutest ja muudatustest ning selgitab küsimusi, mis on tekkinud planeerimisseaduse (PlanS) ja teiste planeerimise valdkonda reguleerivate seaduste rakendamisel. 1.     Üldplaneeringute ülevaatamine ja uute üldplaneeringute koostamine 1.1.      Üldplaneeringu ülevaatamise…

Rahandusministeeriumi 21.06.2019 kiri nr 15-4/4238-1

Rahandusministeerium annab ülevaate viimastest olulistest arengutest nii üldplaneeringute koostamisega protsessi tarbeks kui ruumilise planeerimise valdkonnas üldiselt. Soovitame jagada käesoleva kirja sisu oma valla- või linnavolikoguga, kelle pädevuses on lisaks üldplaneeringu algatamisele ka üldplaneeringu vastuvõtmine ja kehtestamine. Ühinemise ja liitumise teel…

Rahandusministeeriumi 17.04.2018 kiri nr 15-4/3157-1

Kehtiva planeerimisseaduse § 139 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Planeerimisseaduse eelnõu juurde koostatud seletuskiri märgib kolme aastase tähtaja sätestamise kohta järgmist: „Nimetatud aja möödudes peab kohalik omavalitsus…

Index
Skip to content