Kuidas on mõeldud detailplaneeringuga tehtud muudatuse sisseviimine üldplaneeringusse?

Vastus:

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise erinõuded on sätestatud planeerimisseaduse § 142. Nimetatud paragrahvi lõige 8 sätestab, et kui detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut, teeb kohalik omavalitsus 30 päeva jooksul pärast detailplaneeringu kehtestamist muudatuse üldplaneeringusse.

Üldplaneeringusse muudatuse tegemine sõltub muudatusest. Muudatus võib kajastuda nii seletuskirjas tekstiliselt kui joonisel graafiliselt. Muudatus võib olla mingi osa

  1. üldplaneeringust välja jätmine või
  2. üldplaneeringusse lisamine või
  3. olemasoleva teksti või graafilise osa asendamine.

Kuna PlanS § 142 lg 7 näeb ette, et kui detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut, kuulub detailplaneeringu koosseisu üldplaneeringu teksti ja jooniste vastava osa muudatuste ettepanek, siis peab kohalik omavalitsus üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut koostades olema sellele muudatusele juba mõelnud. Mõistlik on lisada detailplaneeringu koostamise käigus juba planeeringu koosseisu muudetud seletuskirja või joonise osa ettepanek, et selle üldplaneeringusse sisse viimine oleks pärast detailplaneeringu kehtestamist lihtsam.

Skip to content