Kui kohalik omavalitsus soovib tutvustada detailplaneeringu eskiislahendust, siis millest peab ta avalikustamisel lähtuma?

Vastus:

Planeerimise üks üldpõhimõtteid on, et menetlus on avalikkust kaasav (vt PlanS § 9). Planeerimisseaduses on toodud nn miinimumnõuded, millal ja keda peaks kaasama. See tähendab, et kohalik omavalitsus võib vajadusel rohkem teavitada või ulatuslikumalt kaasata.

Seda, kuidas toimub kaasamine detailplaneeringu menetluses eskiislahenduse koostamisel, pole seaduses täpsustatud. Kohalikule omavalitsusele on jäetud vabad käed leida võimalusi ja kohaseid toiminguid, kuidas ulatuslikumalt kaasata (võib korraldada arutelusid, koosolekuid; kohtuda kahe- ja mitmepoolselt; pidada telefonivestlusi, kirjavahetust vms). Seega ei ole seaduses reguleeritud, millal ja kuidas teha lisaks arutelusid ning selle menetlustoimingu läbiviimine on nn „vaba“, see on kohaliku omavalitsuse kaalutlusotsus.

Kohustuslikuna tuleb üldplaneeringut järgivate detailplaneeringute puhul läbi viia seaduses toodud menetlus, sealhulgas vastuvõtmise järgne avalikustamine.

Kohustuslikuna tuleb eskiislahenduse tutvustamine läbi viia juhul, kui detailplaneeringuga tehakse etteapanek muuta kehtivat üldplaneeringut, sest sellisel juhul järgitakse detailplaneeringu menetlemisel üldplaneeringule seatud nõudeid. PlanS § 82 sätestab nõuded üldplaneeringu eskiislahenduse (ja KSH aruande eelnõu) avalikule väljapanekule, seega tuleb ka üldplaneeringut muutva detailplaneeringu puhul korraldada eskiislahenduse avalik väljapanek vähemalt 30 päeva, mille jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku teates tuleb avaldada planeeringuala asukoht, sealhulgas planeeringuala piir, ja suurus ning tutvustada lühidalt planeeringu sisu ja planeeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneda võivaid olulisi mõjusid, sealhulgas märkida olulisemad kavandatavad muudatused võrreldes olemasoleva olukorraga. Eeltoodu ei eelda kõikide muudatuste üksikasjalikku käsitlemist, vaid planeeringu koostamise korraldaja hinnangul olulisemate muudatuste väljatoomist. Oluline on märkida ära üldplaneeringus tehtavate muudatuste ulatus

Skip to content