Kas piisab, kui detailplaneeringu algatamise otsuses on kirjas vaid üks lause, et keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ei ole vajalik?

Vastus:

Kui koostatakse detailplaneering, mille korral keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) ei ole kohustuslik, samuti ei ole vaja anda KSH eelhinnangutja kaaluda KSH vajadust, siis ei ole vaja planeeringu algatamise otsuse otsustavas osas märkida, et KSH ei algatata – see tähendaks KSH algatamata jätmise otsust. Siiski oleks õigusselguse huvides mõistlik planeeringu algatamise otsuse motivatsiooni osas ära tuua, et konkreetsel juhul ei olnud vaja KSH algatamist või algatamata jätmist kaaluda.

Juhul, kui planeerimisseaduse § 124 lõikest 6 või keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõikest 2 tulenevalt esineb nõue anda enne planeeringu algatamise otsustamist KSH eelhinnang ja kaaluda KSH vajalikkust, siis ei piisa vaid ühest lausest, vaid on kohustuslik läbi viia nõuetele vastav eelhinnang. Nõuded selle koostamisele on antud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 3-5. Juhendmaterjali KSH eelhindamise ja KSH vajalikkuse kaalumise kohta leiab keskkonnamõju strateegilise hindamise juhendite lehelt ning täpsemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Juhul, kui detailplaneeringu koostamisel on nõutav KSH, lähtutakse detailplaneeringu menetlemisel üldplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest.

Skip to content