Milline on kohaliku omavalitsuse ehitusmääruse roll 1.07.2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse järgi?

Vastus:

1.07.2015 kehtima hakanud planeerimisseadus ei reguleeri ehitusmääruse kehtestamist, erinevalt kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseadusele, mille alusel kehtestas kohalik omavalitsus valla või linna ehitusmääruse valla või linna territooriumi või selle osa planeerimise ja ehitamise reeglite seadmiseks ning kohaliku omavalitsuse siseste ülesannete jaotuse määramiseks ning menetluskorra seadmiseks planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel. See ei tähenda, et uue planeerimisseaduse ja selle rakendamise seaduse jõustumisel kaotasid ehitusmäärused täies mahus kehtivuse.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 7 lg 1 sätestab, et ehitusmäärus jääb kehtima osas, mis ei ole vastuolus planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja nende rakendamise seadusega. Ilmselgelt seadusega vastuolus olevad ehitusmääruste sätted, näiteks projekteerimistingimuste andmise menetluse sätted, kaotavad kehtivuse automaatselt. Muud sätted jäävad kehtima kuni määruse kehtetuks tunnistamiseni. Kuigi ehitusmäärused ei muutu haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel automaatselt kehtetuks, sest ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses on olemas vastav rakendussäte, on siiski korrektne, kui kehtivates ehitusmäärustes asendataks kehtetud volitusnormid kehtivatega. Kohalik omavalitsus võib ehitusmääruse ka täies ulatuses kehtetuks tunnistada.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 7 lõike 2 alusel tuleb kohalikul omavalitsusel kahe aasta jooksul ehk 1. juuliks 2017 vaadata ehitusmäärused üle ja viia need vajaduse korral vastavusse planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja nende rakendamise seaduses sätestatuga. Ülevaatamine tähendab, et ehitusmäärusest tuleb välja võtta kõik, mis on seadusega dubleeritud või seadusega vastuolus (nt mõistete osas). Kui kohalik omavalitsus soovib kehtestada uusi reegleid, siis sõltub kehtestatava normi sisust, kas selle sätestamine uuena ehitusmäärusena on võimalik.

Suund ehitusmääruste muutmiseks peaks olema selline, et teatud aja jooksul täiendatakse olemasolevat üldplaneeringut nende ehituslike tingimustega, mis on seni olnud ehitusmäärustes. Menetluse või pädevuse jaotust käsitlevad normid sätestataks aga haldusesisese aktiga. See tähendab, et ehitusmäärused võiksid järk järgult pigem hakata kaduma.

Skip to content