Kas ajutine ehitis peab vastama üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele?

Vastus:

Vastavalt ehitusseadustiku (EhS) § 3 lõikele 4 on ajutine ehitis on lühemaks kui viieaastaseks kasutamiseks mõeldud ehitis, mis lammutatakse selle ajavahemiku möödumisel. Planeerimisseaduse (PlanS) § 125 lõige 4 sätestab, et ajutise ehitise püstitamiseks ei ole detailplaneeringu koostamine nõutav.

See tähendab, et ajutine ehitis on ehitis, mis vastavalt EhS lisale 1 on kas loakohustuslik või mitte. Ajutisest iseloomust lähtudes ei ole nõutav detailplaneeringu koostamine, kui teiste mitte ajutiste ehitiste puhul oleks see nõutav (vt PlanS § 125 lg 1, 2 ja 3). Samas eeldab EhS § 12 lg 2, et kõik ehitatavad ehitised, asjakohasel juhul ka ehitamine, peavad olema kooskõlas ehitise asukohaga seonduvate kitsenduste ja planeeringuga. Detailplaneeringu puudumisel peab ehitatav ehitis olema kooskõlas üldplaneeringuga. Ehitusseadustik ei näe ette erandit, et ajutine ehitis võiks mitte olla kooskõlas üldplaneeringuga. Järelikult on ajutise ehitise püstitamisel lubatud küll jätta detailplaneering koostamata, kuid ehitis peab olema kooskõlas üldplaneeringus seatud tingimustega, kaasa arvatud maakasutuse juhtotstarbega kui see on määratud.

Skip to content