Planeerimisseaduse uuendamine

Rahandusministeeriumi (alates 1.07.2023 vastutab ruumilise planeerimise õigusaktide eelnõude koostamise eest Regionaal- ja Põllumajandusministeerium) poolt tellitud planeerimisseaduse (edaspidi ka PlanS) mõju järelhindamise käigus hinnati PlanS-i ja selle alusel antud Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määruse nr 133 ja 01.10.2015 määruse nr 102 rakendamise…

Planeeringute koostöö tegemise ja kooskõlastamise määruse muudatus

01.09.2022 jõustus Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ muudatus. Edaspidi tuleb planeeringute koostamise korraldajal teha koostööd ja planeering kooskõlastada Transpordiametiga, mitte Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ametiga. Kaitseministeeriumi kõrval tuleb koostööd teha…

Vormistusnõuete määruse muudatused ja planeeringute andmekogu põhimäärus

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastusringile eelneva koostöö raames planeeringute andmekogu määruse eelnõu ja “Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded” määruse muudatuste eelnõu tööversioonid. Sellele etapile järgneb 2022 aasta suve alguses määruste kooskõlastusring. Määruste jõustumise ajaks on, kooskõlas PlanS § 41, kavandatud…

Planeerimisseaduse muudatused

Planeerimisseaduses jõustusid käesoleva aasta 13. jaanuaril mitmed muudatused, samuti jõustusid väiksemad muudatused ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses, ehitusseadustikus, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses ning keskkonnamõjude- ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses. Muudatuste üldiseks eesmärgiks oli täpsustada sätete sõnastusi, kaasajastada planeerimismenetlust ja hoida kokku ressursse.…

Planeerimisseaduse värskendamine

Riigikogu võttis 19. aprillil menetlusse Vabariigi Valitsuse poolt 15. aprilli vastu võetud planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu 378 SE üldiseks eesmärgiks on täpsustada sätete sõnastusi, kaasajastada planeerimismenetlust ja hoida kokku ressursse ning anda õiguslik…

Planeeringute vormistamise määrus ja PLANK juhend

Vastavalt planeerimisseaduse § 3 lõike 6 punktidele 3 ja 4 on valdkonna eest vastutavale ministrile antud volitus kehtestada nõuded planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele. Määrus on 1. juulist 2015 kehtiva planeerimisseaduse rakendusakt, mis reguleerib nii kohaliku omavalitsuse kui ministeeriumite koostatud planeeringute vormistamist ja ülesehitust.…

Planeeringute koostöö tegemise ja kooskõlastamise määrus

Vastavalt planeerimisseaduse § 4 lõikele 4 on Vabariigi Valitsusele antud volitus kehtestada valitsusasutuste vahelise koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused. Määrus hakkas kehtima 2015. aasta 25. detsembril. Koostöö tegemise kord on planeerimisseaduse rakendusakt, mis reguleerib planeeringute koostamise korraldaja ja planeeringute koostamisel osalevate asutuste vahelist koostööd ja kooskõlastamisi. Osalemine planeerimismenetluses…

Olulise ruumilise mõjuga ehitiste määrus

Vastavalt planeerimisseaduse § 95 lõikele 2 on Vabariigi Valitsusele antud volitus kehtestada olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri. Tegemist on alates 1. juulist 2015 kehtiva planeerimisseaduse rakendusaktiga, mis annab kohalikule omavalitsusele ülevaate nendest ehitistest, mille rajamiseks tuleb läbi viia kohaliku omavalitsuse eriplaneering juhul, kui need ehitused…

Õigusaktid ja kohtulahendid

Eesti ruumiline planeerimine on reguleeritud planeerimisseadusega. Eelnõu juurde koostatud seletuskiri on kättesaadav siit ja eelnõu menetlus Riigikogus on leitav siit. Planeerimine on tihedalt seotud ehitusseadustikuga. Planeerimisseaduses antud volitusnormi alusel on kehtestatud: olulise ruumilise mõjuga objektide nimekiri, selle kohta loe lähemalt teemalehelt; koostöö tegemise kord ja…

Skip to content