1. päev: KVALITEEDID – ruumi kavandamine

Miks ja kuidas luua kvaliteetset ruumi? Millised on võimalused kvaliteetse ruumi loomiseks? Millised on olulisemad eeltööd kvaliteetse ruumi kavandamisel? Kuidas väljendada põhisõnumeid kvaliteetse ruumi kavandamisel?

Ministeeriumi minutid: Andres Levald – arhitekt, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik
„Mis on ruumiloome?“

Andres Levald on ligemale poole sajandi pikkuse töökogemusega maastikuarhitekt-linnaplaneerija. Ta on õppinud ENSV Riiklikus Kunstiinstituudis (nüüd EKA) ning saanud diplomi Dresdeni Tehnikaülikoolist. Eri aegadel on Andres juhtinud nii eraettevõttes ruumiliste planeeringute ja uuringute koostamist kui töötanud avalikus teenistuses keskkonna- ja ruumiprojektide eestvedaja ning mõtestajana. Alates 2013. aastast on ta planeeringute osakonna nõunik Siseministeeriumis, hiljem Rahandusministeeriumis ja koordineeris maakonnaplaneeringute koostamist. Samuti koostas Andres üldplaneeringute ja detailplaneeringute nõustikud. Andres on olnud lektor ja juhendaja mitmes Eesti kõrgkoolis. Ta on Eesti Arhitektide Liidu kutsekomisjoni esimees ning Eesti Planeerijate Ühingu asutajaliige.

Andres juhatab ruumiloome koolitusprogrammi sisse lühikese ülevaatega sellest, mis on ruumiloome ja mida see sisaldab. Ta kirjeldab, kuidas ehitatud ja looduslik ruum kujuneb erinevate osapoolte, valdkondade, asutuste ja otsustajate ühise mõttetöö ja tegevuse tulemusena.

Veronika Valk-Siska – arhitekt, Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik
„Kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted. Euroopa hea tava“

Veronika Valk-Siska on arhitekt, kes on projekteerinud elamuid ja avalikke hooneid, teinud sise- ja maastikuarhitektuuri projekte, võitnud erialastel võistlustel rohkelt preemiaid ning avaldanud arhitektuuri- ja urbanismiteemalisi artikleid. Veronika on töötanud nii Eesti Kunstiakadeemias kui Tallinna Tehnikaülikoolis ning toimetanud kultuurilehe Sirp ja Müürilehe arhitektuuri-, disaini- ja urbanistikakülgi. Veronika on elamumajanduse valdkonna juht Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonnas. Alates 2015. aastast töötas Veronika Kultuuriministeeriumis arhitektuuri- ja disaininõunikuna ning aastail 2020–2021 juhtis Euroopa Komisjoni eksperdirühma kvaliteetse arhitektuuri ja ehitatatud keskkonna alal.

Oma ettekandes teeb Veronika sissejuhatuse kvaliteetse ruumikorralduse aluspõhimõtetesse. Samuti tutvustab ta „Eesti 2035“ arengustrateegias seatud strateegilisi sihte ruumiloomes ning Euroopa tavasid arhitektuurivaldkonnas. 

Lisaks ettekandele viis Veronika Valk-Siska koolitusel osalejatega läbi ka ruumiotsuse hindamise töötoa. Õppegruppide osalised pidid valima ühe hoone, territooriumi, investeeringuprojekti või muu objekti ning ruumiotsuse hindamise töövahendit kasutades seda kaheksas kategoorias hindama (juhtimine, funktsionaalsus, keskkond, majandus, mitmekesisus, kontekst, kohatunnetus, ilu). Töötuba viidi läbi esitlustest vabal ajal ning tulemusi tutvustati viimasel koolituspäeval.

Kultuuriministeeriumi arhitektuurivaldkonna tegevused: www.kul.ee/kunstid-ja-loomemajandus/arhitektuur

Davosi ehituskultuuri kvaliteedisüsteem: www.davosdeclaration2018.ch/quality-system

Ruumiotsuse hindamise töövahend: www.kul.ee/media/3459/download

Veronika Valk-Siska: https://www.etis.ee/CV/Veronika_Valk/est

Jaak-Adam Looveer – Tallinna ruumiloome kompetentsikeskuse arhitekt-linnaplaneerija
„Ruumiloome riigis ja linnas“

Jaak-Adam Looveer on lõpetanud EKA arhitektuuri- ja linnaplaneerimise eriala, tegutsenud arhitektina era- ja avalikus sektoris. Praegu töötab Tallinna Strateegikeskuse Ruumiloome kompetentsikeskuses arhitekt-linnaplaneerijana ning aastatel 2017–2018 juhtis Riigikantselei juures moodustatud Ruumiloome ekspertrühma.

Oma ettekandes tutvustab Jaak-Adam ruumiloome ekspertrühma tööd ning räägib ruumiloome protsessidest nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil, analüüsides ja tutvustades näiteid otsustest ning objektidest päriselust enesest.

Ajakiri Maja intervjuu Jaak-Adam Looveeriga ruumiloome ekspertrühmast, 2017: https://ajakirimaja.ee/intervjuu-ruumiloome-ekspertruhma-juhi-jaak-adam-looveeriga/

Ruumiloome ekspertrühma kokkuvõtlik lõpparuanne: https://www.kul.ee/media/799/download

Ruumiloome ekspertrühma põhjalikud töömaterjalid: https://www.kul.ee/media/800/download

Toomas Tammis – arhitekt, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna professor
„Must arhitektuur“

Toomas Tammis on praktiseeriv arhitekt ja arhitektuuribüroo Arhitektuuriagentuur üks asutajatest. Ta on lõpetanud õpingud arhitektuuri erialal nii EKAs kui Londonis Architectural Assosiaction School of Architecture’is. 2003. aastast on ta EKA arhitektuuriteaduskonna professor ning aastatel 2011–2017 ka teaduskonna dekaan. Samuti on Toomas alates 2012. aastast ajakirja Ehituskunst toimetuskolleegiumi liige.

Oma ettekandes tutvustab Toomas arhitektide loometöö iseärasusi ning seotust ühiskonna, ärimaailma ja linnaruumiga. Väljend must arhitektuur osutab vastuolule erakapitali soovis ehitada n-ö. väljapuhastatud kasumitootmisele suunatud linnaasumeid ning avatud demokraatliku ühiskonna taotlusele arendada mitmekesist sootsiumit.

Intervjuu Toomas Tammisega linnaruumi tulevikust saates Vikerhommik, 2021: https://vikerraadio.err.ee/1608327230/toomas-tammis-linnad-hakkavad-omandama-inimlikumat-nagu

Kalle Komissarov – Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse osakonna arhitekt
„Kvaliteetse ruumi tellimise protsess Riigi Kinnisvara AS näidete varal“

Kalle Komissarov on vabakutseline arhitekt (Komissarov Arhitektuur OÜ), EKA õppejõud ning kolmekordne Kultuurkapitali arhitektuuri aastapreemia laureaat, kes on arhitektihariduse omandanud nii Eesti Kunstiakadeemias kui Hollandis Berlage Instituudis. Ta on juhtinud Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali ning olnud Eesti Arhitektide Liidu asepresident. 2021. aasta märtsist on Kalle Komissarov Riigi Kinnisvara AS kinnisvaraarenduse osakonna arhitekt.

Oma ettekandes kirjeldab Kalle kvaliteetse ruumiloome protsessi tellija vaatepunktist Riigi Kinnisvara projektide näidete varal. Ta räägib hea tellimustöö standarditest alates edukast tellijapoolse lähteülesande koostamisest ning lõpetades kavandatu elluviimise tagamisega.

Õhtu Kalle Komissaroviga Eesti Arhitektuurimuuseumi vestlussarjast “Eesti arhitektid”, 2016: https://arhitektuurimuuseum.ee/2016/04/eesti-arhitektid-kalle-komissarov/

Riigi Kinnisvara koduleht: https://www.rkas.ee/ 

Eesti Arhitektide Liidu võistluste juhend: http://www.arhliit.ee/arhitektuurivoistlused/voistluste-juhend/ 

Karisma arhitektide Saaremaa Riigigümnaasiumi võiduprojekt: https://karisma.ee/project/saaremaa-riigigumnaasium/ 

Kadri Leetmaa – inimgeograaf, TÜ rände- ja linnauuringute keskuse juhataja, TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi inimgeograafia kaasprofessor
„Kohaliku omavalitsuse planeerimise seos teiste valitsemistasandite ja -osalistega“

Kadri Leetmaa on inimgeograaf, kes on spetsialiseerunud ebavõrdsusele linnade ja eri regioonide vahel, keskendudes struktuursetele ja globaalsetele suundumustele, mis seda esile kutsuvad. Oma hariduse, sealhulgas doktorikraadi on Kadri omandanud Tartu Ülikoolis.

Oma ettekandes mõtiskleb Kadri kohalikes omavalitsuste planeerimise seosest teiste valitsemistasandite, asutuste ja otsustajatega ehk väljakutsetest, mille vahel edukaks valitsemiseks navigeerima peab. Ta räägib ka valglinnastumisega seotud probleemidest ning taristualasest koostööst kohalike omavalitsuste vahel, et luua säilenõtkeid linnu ja linnaregioone.

Intervjuu Kadri Leetmaaga nutikatest lahendustest maapiirkondade probleemide lahendamisel, 2022: https://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/nutikas-kohanemine-kui-sotsiaalne-innovatsioon/

Muud kasulikud materjalid:

Euroopa Rohelise pealinna koduleht: https://ec.europa.eu/environment/euro 

Säästva Transpordi auhinna koduleht: https://staward.org/

Euroopa Linnapeade Pakti koduleht: https://www.eumayors.eu/ 

EL URBACT võrgustiku Active Citizens koduleht: https://urbact.eu/activecitizens 

Skip to content