33. Milliste detailplaneeringu kihtide puhul on kohustuslik vormistada ka tärkandmed?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Planeeringuala kiht – kohustuslik on kiht luua ja kohustuslik on vormistada tärkandmed (vt küsimus 28 ja küsimus 36).

Krundi kiht – kohustuslik on kiht luua ja kohustuslik on vormistada tärkandmed (vt küsimus 37).

Krundi hoonestusala kiht – kui krundi ehitusõigusega hooneid detailplaneeringus ette ei nähta, siis kihti looma ei pea; kihi loomisel on kohustuslik vormistada tärkandmed (vt küsimus 38).

Ülejäänud detailplaneeringu kihtide tärkandmed ei ole kohustuslikud juhul, kui ühel kihil on vaid ühesuguse iseloomuga objektid ja kihid on loodud vastavalt määruse lisale 2 (vt küsimus 34).

Kui ühe detailplaneeringu teema piires vormistatakse kõik ruumiobjektid ühel kihil, on kohustuslik tärkandmetes luua nimetuse veerg ja märkida, millise objektiga on tegemist. Näiteks erinevate servituudi vajaduse määramise ruumiobjekte saab märkida kihil DP_servituut lisades nimetuse tärkandmete veergu näiteks teeservituut. Erinevad elemendid võib ka jagada järel-liidenditega eristatud jaotuskihtide vahel – DP_servituut_tee teede ja tänavate jaoks, DP_servituut_elekter elektrikaabli jaoks jne ilma tärkandmeid lisamata. Kohustuslik on kasutada õiget tüve (servituut). Kui detailplaneeringu ülesande ruumikujud on jagatud jaotuskihtidele, siis ei looda tärkandmetes veergu nimetus, sest seda asendab kihi järel-liidendiga eristatud jaotuskihi nimi. Täpsustatud infot võib lisada tingimuse veergu.

Juhul, kui kohalik omavalitsus on näinud ette vajaduse lisada kihile veel tärkandmeid, mida määruse lisaga 2 ei ole reguleeritud, siis on lubatud seda teha tärkandmete veerge juurde luues. Juurde loodud veerge ei kustutata esitamiseks ära (vt küsimus 5).

Lisaks võib tärkandmetes olla vajalik vormistada ka vastavalt kihile vööndite (voond), kaitse- ja kasutamise ning maakasutus- ja ehitustingimuste (tingimus) märkimise võimalusi. Üldjuhul eeldatakse nendes tärkandmetes üldiseid või lühidaid ülevaateid. Kui see pole aga näiteks mahukuse tõttu võimalik, võib tingimuste veergu märkida ka lihtsalt viite seletuskirjale nt peatükile (vt näidis 11). Teatud juhtudel on kohustuslik tingimuse veeru loomine ja täitmine: keskkonnatingimusega alade kihi ja muude tingimusega alade kihi loomisel. Kui nendel kihtidel luuakse kõik ruumiobjektid ühel kihil jaotuskihte kasutamata, siis on kohustuslik tärkandmetes märkida tingimus.

Näidis 11: Tee ja tänava asukoha kihi tärkandmed

Eelmine küsimus: Kuidas alustada uue detailplaneeringu vormistamist joonestustarkvaras?

Järgmine küsimus: Millal võib jätta tärkandmed detailplaneeringu kihi kohta vormistamata (eeldusel, et tärkandmete loomine pole kohustuslik)?

Skip to content