27. Mis on objectID?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Igale ruumiobjektile võib anda unikaalse identifikaatori (objectID), mis on ühe planeeringu lõikes kordumatu. Identifikaator võib olla kas numbriline või tähtedest ja numbritest koosnev kombinatsioon. Soovitav on ühe kihi lõikes kasutada üht tüüpi identifikaatoreid (nt krundi kihil (vt küsimus 37) kombinatsioon algustähega K ja sellele järgnev kahekohaline number; krundi hoonestusala kihil (vt küsimus 38) kombinatsioon algustähega H ja sellele järgnev kahekohaline number jne).

Juhul, kui planeeringujooniste koostamiseks kasutatakse joonestustarkvara, mis ei võimalda tärkandmete lisamist tarkvara siseselt, on igale planeeringulahenduse kehtestatud kihil asuvale ruumiobjektile, millele lisatakse tärkandmed, kohustuslik anda objectID. Selle abil seotakse omavahel ruumiobjekt ja eraldi tabeltöötlus­programmiga (nt Excel) toodetud informatsioon – tärkandmed – üheks andmegrupiks (vt küsimus 16). Ühe planeeringu erinevate kihtide tärkandmed kantakse ühte tärkandmete tabeli faili pannes iga kihi andmed eraldi lehele (sheet). Kui kihi Nõuete tabelis on lubatud ja ruumiobjekte on võimalik tärkandmetega kokku viia mingi muu tunnuse abil, nt kruntidele on antud krundi (positsiooni) number, millega saab ruumiobjekti tärkandmetega siduda, siis ei ole eraldi identifikaatorit vaja välja mõelda (vt näidis 7). Seda (positsiooni) numbrit võib kasutada objectID-na ning siduda selle läbi ruumiobjekt tärkandmetega (vt näidis 8).

Identifikaatorid tuleb luua eraldi kihile ning see kiht on vajalik näidata määruse lisa 1 kohases kihtide nimekirjas lisaks ruumiobjekte sisaldavale kihile. Iga objekti kohta joonisel on lubatud märkida ainult üks objectID ning seda peab olema võimalik seostada ainult ühe objectID-ga. Kõik identifikaatorid peavad asuma alade puhul kohustuslikult ala sees, joone puhul lõikuma joonega, punkti puhul punkti lähedal nii, et on aru saada, millise objekti juurde identifikaator kuulub.

Näidis 7: Krundi kihi positsiooni numbrid, millega seotakse tärkandmed.

Näidis 8: Krundi kihi tärkandmed

Eelmine küsimus: Mis on planID?

Järgmine küsimus: Millised on planeeringuala kihi tärkandmed?

Skip to content