22. Mida teha täiendavate tärkandmetega, mida määruses nõutud pole?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Juhul, kui planeeringu eesmärgist, asukohast või iseloomust lähtudes on võimalik või vajalik, võib ruumiobjektidele tärkandmeid rohkem lisada. Lisatud tärkandmeid ei pea paigutama omaette kihile, vaid seda võib teha määruse lisas 2 kirjeldatud kihtide tärkandmetele veerge juurde luues (vt küsimus 5 ja küsimus 10).

Tärkandmete juures on vajalik silmas pidada, et tärkandmete veergudes oleks info, mis on loodud planeeringuga. Näiteks ei tohi sellel olla olemasolevatest alusandmetest ja/või infosüsteemidest kaasa tulnud infot.

Kui kehtestatud planeeringulahenduse kohta on tärkandmeid rohkem kogutud ehk tärkandmete veerge on täiendavalt loodud, tuleb ka need esitada maakatastri pidajale.

Eelmine küsimus: Millisel juhul peab koos planeeringulahenduse kehtestatud kihiga vormistama ka tärkandmed?

Järgmine küsimus: Mis on tärkandmete väljatüübid?

Skip to content