Üldplaneeringu metsa ümarlaud

2020. aasta maikuus täienes Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna ja regionaalhalduse osakonna koostöös korraldatud planeeringu­teemaliste ümarlaudade ja arutelude rida üldplaneeringule keskendunud metsade teemalise ümarlauaga. Ümarlaud toimus esmalt ametkondade, Eesti Planeerijate Ühingu (EPÜ) ning valdkonna ekspertide osalusel.

Metsamajanduslik planeerimine ei saa asendada ruumilist planeerimist ega täita ruumilise planeerimise ülesandeid, nii ka vastupidi. Vaata RaM planeeringute osakonna nõunik Andres Levaldi saatesõnu ümarlauale „Metsa ümarlaud – lähtekohad ja ootused“. Professor Kalev Sepp (EMÜ) meenutas ümarlaual rohevõrgustiku kontseptsiooni 50-ne aastast ajalugu ja avas tänaseid rohevõrgustiku täpsustunud eesmärke, vaata ettekandest „Roheline võrgustik planeeringutes“. RaM planeeringute osakonna nõunik Külli Siim toonitas, et planeeringu eesmärk on enne kõike jõuda kokkuleppele, saavutada kompromiss, vaata ettekandest „Üldplaneeringuga kitsenduste seadmine“. Asko Lõhmus (TÜ) tutvustas võimalusi kodumetsade teisiti majandamiseks, vaata ettekandest „Metsade majandamine ja kohalik elukeskkond: mida me teame?“ Ehedat metsamajanduslikku teavet pakkus Ahto Kangur (EMÜ), vaata ettekandest “Metsa virtuaalne ümarlaud“. Üldplaneeringu koostaja vaadet avasid Pille Metspalu (Hendrikson&Ko), vaata ettekandest „Metsa-teemalised probleemid Kose valla üldplaneeringu näitel“ ja Kadri Vaher (Skepast&Puhkim), vaata ettekanne „Raasiku valla üldplaneering, Aruküla männik“. Tallinna linna näitel rääkis Olari Kärmas (Tallinna LPA), mis on ajendanud Linnaplaneerimise Ametit täpsustama halduspraktikat maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutel ja kuidas on täpsustatud metsa majandamise tingimusi üldplaneeringutes määratud rohevõrgustiku aladel, vaata ettekandest „Lageraied Tallinna rohevõrgustiku aladel“. Ametkondade esindajad selgitasid kohaliku omavalitsuse võimalusi metsanduse arengute suunamisel kaasa rääkida ja jagasid omapoolseid suuniseid. Vaata Kristel Järve (KeM metsaosakond) ettekanne „Kohaliku omavalitsuse võimalused metsanduse suunamisel: metsaseadus“. Taimo Aasma (KeM looduskaitse osakond), Merit Otsuse (KeM looduskaitse osakond) ja Kris Heinsoo (KeM looduskaitse osakond) ettekanne „Kohaliku omavalitsuse võimalused metsakasutuse suunamisel, looduskaitseseadus ja maastikukonventsioon“. Olav Etverki (KeA metsaosakond) ettekanne „Mets ja ÜP“.

Skip to content