19. Kuidas jagatakse planeeringulahendusega loodud info kihtidele?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Andmegrupid tuleb moodustada seal sisalduva info alusel: iga planeeringu ülesande lahendamiseks loodud ruumikujudega andmegrupid koondatakse vastavalt vormistusnõuete määruse lisale 2 omaette kihile (vt küsimus 16). Lahendatavate ülesannete otsustamisel lähtutakse ruumilistest vajadustest ja planeeringu eesmärgist.

Planeeringulahenduse kehtestatud kihtide nimedena tuleb kasutada Nõuete tabelis toodud kihi nimetusi (vt küsimus 20). Kõikidele planeeringulahenduse kihtidele tuleb lisada planeeringuliiki tähistav eesliidend. Kui sisu edasi andmiseks on vaja nime täiendada ja see on lubatud Nõuete tabelis, siis kasutatakse selleks sobivat järel-liidendit (nt üldplaneeringu transpordivõrgustiku jaoks loodud kihi YP_transp võib jagada jaotuskihtideks YP_transp_tee; YP_transp_rdt; YP_transp_vee jne). Juhul, kui planeeringuga on lahendatud selliseid ülesandeid, mille kohta ei ole nõudeid antud, tuleb see kiht luua määruse lisas 2 toodud nõuetest lähtuvalt.

Eelmine küsimus: Mis on planeeringulahenduse kehtestatud kihtide tehniline kirjeldus?

Järgmine küsimus: Kuidas on õige nimetada kihte?

Skip to content