Koolitusmaterjalid 2020

Üldplaneeringu metsa ümarlaud

Maikuus täienes Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna ja regionaalhalduse osakonna koostöös korraldatud planeeringu­teemaliste ümarlaudade ja arutelude rida üldplaneeringule keskendunud metsade teemalise ümarlauaga. Ümarlaud toimus esmalt ametkondade, Eesti Planeerijate Ühingu (EPÜ) ning valdkonna ekspertide osalusel.

Metsamajanduslik planeerimine ei saa asendada ruumilist planeerimist ega täita ruumilise planeerimise ülesandeid, nii ka vastupidi. Vaata RaM planeeringute osakonna nõunik Andres Levaldi saatesõnu ümarlauale „Metsa ümarlaud – lähtekohad ja ootused“. Professor Kalev Sepp (EMÜ) meenutas ümarlaual rohevõrgustiku kontseptsiooni 50-ne aastast ajalugu ja avas tänaseid rohevõrgustiku täpsustunud eesmärke, vaata ettekandest „Roheline võrgustik planeeringutes“. RaM planeeringute osakonna nõunik Külli Siim toonitas, et planeeringu eesmärk on enne kõike jõuda kokkuleppele, saavutada kompromiss, vaata ettekandest „Üldplaneeringuga kitsenduste seadmine“. Asko Lõhmus (TÜ) tutvustas võimalusi kodumetsade teisiti majandamiseks, vaata ettekandest „Metsade majandamine ja kohalik elukeskkond: mida me teame?“ Ehedat metsamajanduslikku teavet pakkus Ahto Kangur (EMÜ), vaata ettekandest “Metsa virtuaalne ümarlaud“. Üldplaneeringu koostaja vaadet avasid Pille Metspalu (Hendrikson&Ko), vaata ettekandest „Metsa-teemalised probleemid Kose valla üldplaneeringu näitel“ ja Kadri Vaher (Skepast&Puhkim), vaata ettekanne „Raasiku valla üldplaneering, Aruküla männik“. Tallinna linna näitel rääkis Olari Kärmas (Tallinna LPA), mis on ajendanud Linnaplaneerimise Ametit täpsustama halduspraktikat maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutel ja kuidas on täpsustatud metsa majandamise tingimusi üldplaneeringutes määratud rohevõrgustiku aladel, vaata ettekandest „Lageraied Tallinna rohevõrgustiku aladel“. Ametkondade esindajad selgitasid kohaliku omavalitsuse võimalusi metsanduse arengute suunamisel kaasa rääkida ja jagasid omapoolseid suuniseid. Vaata Kristel Järve (KeM metsaosakond) ettekanne „Kohaliku omavalitsuse võimalused metsanduse suunamisel: metsaseadus“. Taimo Aasma (KeM looduskaitse osakond), Merit Otsuse (KeM looduskaitse osakond) ja Kris Heinsoo (KeM looduskaitse osakond) ettekanne „Kohaliku omavalitsuse võimalused metsakasutuse suunamisel, looduskaitseseadus ja maastikukonventsioon“. Olav Etverki (KeA metsaosakond) ettekanne „Mets ja ÜP“.

Planeeringute vormistusnõuete digitaalsete kihtide koostamise praktilised seminarid

Eelmise aasta 1. novembril hakkas kehtima Riigihalduse ministri määrus “Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“. Planeeringute osakonna nõunikud Merje Muiso ja Triin Lepland ning Regionaalhalduse osakonna ruumilise planeerimise peaspetsialist Alan Rood tutvustasid kehtima hakanud määruse nõudeid kihtide vormistamisele sõltuvalt joonise koostamise programmist ja erinevat liiki planeeringute jooniste ülesehitusest: Planeeringute vormistusnõuete praktiline seminar: digitaalsete kihtide koostamine.

Kohtla-Järve infopäev detailplaneeringu algatamisest või algatamata jätmisest

21. jaanuaril 2020 toimus Kohtla-Järvel linnavolikogu istungite saalis infopäev, mille fookuses oli detailplaneeringu algatamine ja algatamata jätmine. Osalejateks olid linnavolikogu liikmed, linnavolikogu komisjonide liikmed ja linnavalitsuse ametnikud. Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Merje Muiso tegi huvilistele ülevaate planeerimise olemusest, kohaliku omavalitsuse võimalustest tagada kvaliteetsed planeerimisotsused ja planeeringu elluviimine soovitud kujul. Merje Muiso ettekanne: “Detailplaneeringu algatamine või algatamata jätmine“.

Taastuvenergeetika infopäev

Ministeeriumite hoone Tamme saalis toimus 20. jaanuaril 2020 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt korraldatud taastuvenergeetika infopäev. Osalesid nii omavalitsuste esindajad, planeerimiskonsultandid, arendajad kui ka teised valdkonna spetsialistid. Infopäeval oli võimalik täiendada teoreetilisi teadmisi ja saada praktilisi nõuandeid taastuvenergeetika kavandamiseks üldplaneeringus nii Ministeeriumitelt, Linnade valdade liidult, Eesti tuuleenergia assotsiatsioonilt ning arendajatelt. Ettekanded olid järgmistel teemadel: Riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030 ülevaade kohalikule omavalitsuseleRuumi planeerimine kohalikus omavalitsuses, Euroopa Liidu rohelepe ehk Green Deal, Tuuleenergia Eestis, Taastuvelektri lahendused, Kuidas soodustada taastuvenergia arengut üldplaneeringute abil?Suurarenduste kohaliku kasu küsimused, Üldplaneeringud kui abimees kliima- ja taastuvenergia eesmärkide saavutamisel, Planeerija vaade taastuvenergia üld- ja maakonnaplaneeringuteks.