Koolitusmaterjalid 2019

Planeeringute ja ehituse digilahenduste infopäev

26. novembril Tallinnas ja 28. novembril Tartus viisid Rahandusministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium läbi digilahenduste infopäevad, mille eesmärgiks on tutvustada käimasolevaid digitaalseid arendusi planeeringute ja ehituse valdkonnas. Ehitisregistri arendusi tutvustas Taavi Jakobson „Ehitisregistri andmeparandused ja e-ehituse platvormi arendused“. Ege Netse rääkis ehitisregistri klienditeeninduse teemadel „Ehitisregistri muudatused ja küsimused klienditeenindusel“. Jaan Urb tutvustas Tallinna infopäeval “Kohalike omavalitsuste geoinfosüsteemi põhise registermenetluskeskkonna väljaarendamist Viimsi valla näitel“ ja Tartus tutvustas Taavi Pipar Tartu linna infotehnoloogilisi lahendusi „Planeeringute andmekogu ehk PLANK“. Päeva teises pooles tutvustasid hiljuti jõustunud planeeringute vormistusnõuete määruse planeeringujooniste diginõudeid Merje Muiso ja Triin Lepland „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“. Arendamisel olevast planeeringute ühtsest andmekogust, mille eesmärk on lihtsustada planeeringuandmete ristkasutust ning vähendada kehtivate planeeringute leidmisele kuluvat aega, rääkis Merlin Rehemaa „Kehtestatud planeeringute andmekogu“.

Üldplaneeringu koostamise töötubade ja väikeasulate uuringu tutvustus

3. ja 4. juunil toimusid Viljandis ja Tallinnas üldplaneeringu koostamise töötubade ja väikeasulate uuringu tutvustused. Rahandusministeeriumi ootusi üldplaneeringute koostamisele jagas planeeringute osakonna nõunik Merje Muiso „Ootused üldplaneeringute koostamisele“. Töötubade korraldaja OÜ Vesterra poolt tutvustas järgneva kahe aasta jooksul toimuvaid praktilisi töötubasid moderaator Kadri Tillemann „Üldplaneeringu koostamise töötubade tutvustus ja ideekorje“, sh töötubade ajakava. Väikeasulate uuringut tutvustas OÜ Hendrikson ja KO planeeringuspetsialist Ann Ideon „Eesti väikeasulate uuring“. Viljandis jagas uuringu kohta koostaja poolseid selgitusi lisaks Kadri Leetmaa ja Tallinnas Veiko Sepp. Üldplaneeringu koostamisel hinnatavatest asjakohastest mõjudest tegi ettekande planeeringute osakonna nõunik Eleri Kautlenbach „Asjakohased mõjud planeeringutes“. Ülevaate üldplaneeringute koostamise seisust, toimuvast koostööst ametkondadega ja koostöö väljakutsetest tegi regionaalhalduse osakonna üldplaneeringute nõunik Tuuli Veersalu „Üldplaneeringute koostamise seisust ja koostöö väljakutsetest“.

Mereruumi planeerimine jätkusuutliku sinimajanduse eesmärkide saavutamiseks

3. juunil toimus seminar „Mereruumi planeerimine jätkusuutliku sinimajanduse eesmärkide saavutamiseks“. Seminaril jagasid oma kogemusi mereala planeerimise võtmes sotsiaal-kultuuriliste mõjude hindamise ja sotsiaal-majanduslike riskide analüüsimise võimalustest rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid Andreas Kannen „Towards integration of socio-cultural issues in Maritime Spatial Planning“ ja Roland Cormier „Managing Marine Ecosystem and Maritime Socio-Economic Policy Risks“. Seminar viidi läbi Rahandusministeeriumi ja projekti Plan4Blue koostöös.

Õiguslikest küsimustest üldplaneeringute koostamisel

30. mail kell 11.00 toimus üldplaneeringute koostamise teemaline seminar „Õiguslikest küsimustest üldplaneeringute koostamisel“. Seminaril käsitleti kooskõlastamist ja kaasamist ning üldplaneeringutega kitsenduste ja piirangute seadmist. Seminaril tegid ettekande Külli Siim Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnast „Õiguslikest küsimustest üldplaneeringu koostamisel“, Sandra Mikli Sorainen jurist „Planeerimisseaduse põhimõtete rakendamine ja kitsenduste seadmine üldplaneeringus“, Raul Keba vandeadvokaat advokaadibüroost Ristal Keba „Kohaliku omavalitsuse vaade üldplaneeringu koostamisel“ ja Anni Konsap konsultatsiooniettevõttest Skepast & Puhkim OÜ „Üldplaneeringutest planeerija pilgu läbi“.

Uuringute ja analüüside toetusmeetme infopäev

Kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamise abistamiseks avas Rahandusministeerium toetusmeetme, millest on võimalik saada toetust üldplaneeringu jaoks vajalike uuringute ja analüüside koostamiseks. Meedet rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ning meetme tutvustuspäev toimus 30. mail 2019 Rahandusministeeriumi Tamme saalis. Seminaril tegid ettekande Merje Muiso Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnast „Uuringute ja analüüside toetusmeetme tutvustus“ ja Riigi Tugiteenuste Keskusest Eelika Lumiste „Kohalik- ja regionaalne arendusvõimekus taotlusvooru infopäev: Üldplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid“.

Arutelu planeeringuid kooskõlastavate ja arvamusi andvate ametiasutustega

7. mail 2019 toimus Rahandusministeeriumi koordineerimisel üldplaneeringute koostamise tarbeks piirkondlike talituste esindajate regulaarsel kohtumisel arutelu planeeringuid kooskõlastavate ja arvamusi andvate ametiasutustega. Kohtumise põhieesmärk oli, et kohalikud omavalitsused saaksid piirkondlikult talitustelt asja- ja ajakohast infot ja nõuandeid, kuidas kõige efektiivsemalt ja sisukamalt üldplaneeringut koostada ning menetleda. Kohtumisel arutati: Keskkonnaministeeriumi riigivara osakonnaga “Riigivaraosakonna roll planeerimismenetluses“; Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonnaga “Riiklik energia kliimakava ja taastuvenergia tootmiseks vajalikud alad“; Maaeluministeeriumiga “Väärtuslikud põllumajandusmaad“; Muinsuskaitseametiga “Muinsuskaitseameti nõuded planeeringutele 2019“.

Vormistusnõuete määruse lisade rakendamise tehnilised katsetused

Aprillis toimus planeeringute vormistusnõuete määruse täiendatud eelnõule huvigruppidelt arvamuse küsimine. Määrusega koos sai tutvuda ka määruse lisadega, milles on täpsemalt esitatud digitaalsed joonise vormistamise nõuded. Arvamuse küsimise perioodil toimusid ka vormistusnõuete määruse lisade rakendamise tehnilised katsetused koos planeeringuid koostavate spetsialistidega. Katsetuse slaidid on kättesaadavad siit „Määrus: planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“.

Skip to content