6. Miks peab planeeringu koostamise korraldaja määruse lisa 1 kohase info esitama maakatastri pidajale?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Maakatastri pidaja on ruumiandmete töötleja. Määruse lisa 1 kohane jooniste digitaalsete kihtide üldine info on joonise metaandmed, mida ei avalikustata, kuid mis on vajalikud kihtide tehniliseks töötlemiseks, õigete ruumiandmete leidmiseks, vaatlemiseks ja kasutamiseks. Metaandmed on planeeringu kihtide koostamise kohta käivad andmed, mis võimaldavad aru saada joonise koostamise loogikast (CAD- või GIS-programm), täpsusest jm ruumiandmete töötlemiseks vajalikust infost (vt küsimus 7, küsimus 8 ja küsimus 9).

Määruse lisa 1 kohase info põhjal on maakatastri pidajal võimalik esitatud andmed korrektselt infosüsteemi üles laadida. Koostamiseks kasutatud tarkvara ja versiooni põhjal saab maakatastri pidaja näiteks vajalikud andmed konverteerida, et need infosüsteemi kanda. Juhul, kui andmetes leidub vigu, siis on maakatastri pidajal võimalik määruse lisa 1 kohase info põhjal vead kergemini üles leida või konsulteerida kihte koostanud isikuga.

Nii jooniste digitaalsete kihtide üldine info kui ka planeeringulahenduse kehtestatud kihtide nimekiri esitatakse pärast planeeringu kehtestamist maakatastri pidajale ühe eraldi failina. Planeeringu metaandmete esitamise vorm ei ole reguleeritud, see võib olla nii tabelina kui tekstina (vt näidis 1).

Eelmine küsimus: Kas planeeringu koostamise korraldaja võib planeeringuga kehtestada rohkem infot kui on määrusega nõutud?

Järgmine küsimus: Mida tähendab, et planeeringu koostamise korraldaja peab määruse lisa 1 kohaselt esitama andmed digitaalsete kihtide koostamiseks kasutatud tarkvara ja tarkvara versiooni kohta?

Skip to content