20. Kuidas on õige nimetada kihte?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Planeeringulahenduse kehtestatud kihtide nimedena tuleb kasutada määruse lisas 2 toodud kihi nimetusi. Planeeringulahenduse kehtestatud kihtide eristamiseks teistest kihtidest kasutatakse kihi nimetuses tüve ees tüvest alakriipsuga eraldatud planeeringuliigi lühendit YRP, REP, MP, YP, KEP ja DP.

Kui kihi Nõuete tabelis on lubatud ruumiobjekte jagada eraldi tähistatud kihtidele kasutades kihi nimetuse tüve, võib ruumiobjektid jagada jaotuskihtide vahel teemade kaupa. Eraldi tähistatud kihid tuleb luua nii, et kihi tüvele lisatakse alakriips ja järel-liidend jättes tüve muutmata. Juhul, kui sisu edasi andmiseks on vaja nime täiendada ja see on lubatud (märge Nõuete tabeli näite lahtris), võib ka kihte uute järel-liidenditega juurde luua, kusjuures nimetuse tüve ei tohi muuta. Näiteks juhul, kui üldplaneeringu rohevõrgustik märgitakse kõik ühel kihil, siis nimetatakse kiht YP_rohev eristades rohevõrgustiku tuumalad ja koridorid tärkandmetega. Kui aga soovitakse rohevõrgustiku tuumalade ja koridoride ruumiobjektid jagada jaotuskihtide vahel, nimetatakse need YP_rohev_koridor ja YP_rohev_tuum.

Juhul, kui planeeringuga on lahendatud selliseid ülesandeid, mille kohta ei ole antud nõudeid ja see ei sobi ühegi määruse lisas 2 kirjeldatud nimetuse alla, tuleb selle kihi nimetus planeeringu vormistajal ise luua. Nimetuses võib vabalt valida kihi tüve, ent mitte unustades kasutada tüve ees planeeringuliigi lühendit.

Oluline on märkida, et juhul, kui mingi planeeringu ülesanne joonisel lahendatakse ja seega vastavad ruumiandmed luuakse, siis on selle õige tüvega kihile märkimine kohustuslik.

Eelmine küsimus: Kuidas jagatakse planeeringulahendusega loodud info kihtidele?

Järgmine küsimus: Millisel juhul peab koos planeeringulahenduse kehtestatud kihiga vormistama ka tärkandmed?

Skip to content