Eesti mereala planeerimine

Mereala planeerimise eesmärgiks on leppida kokku Eesti mereala kui avaliku ressursi kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse. Mereala planeeringu koostamise käigus hinnati kõikide merealal juba täna toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju ning nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid, aga ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid.

Mereala planeering koostati üleriigilise planeeringu teemaplaneeringuna kogu Eesti merealale (sisemere, territoriaalmere ja majandusvöönd) ning selle koostamise eest vastutas Rahandusministeerium. Euroopa Liidu mereala ruumilise planeerimise raamdirektiivi kohaselt ja vastavuses Läänemereriikide kokkuleppele planeeritakse mereala kõigis liikmesriikides.

Eesti mereala planeering on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022 korraldusega nr 146 (https://www.riigiteataja.ee/akt/317052022002).

Mereala planeeringu info: http://mereala.hendrikson.ee/

Mereala planeerimise menetlusinfo ja alusanalüüsid: Mereala planeering | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (agri.ee)

2020. aasta planeerimiskonverentsi mere sessioon: https://www.uttv.ee/naita?id=30770

2018. aasta planeerimiskonverentsi Aleksei Lotmani ettekanne: Ettekanne

Animatsioon: https://youtu.be/KiS_3sZOV3A

Skip to content