44. Kuidas luua detailplaneeringu koostamise kohustusega ala kihti?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Detailplaneeringu koostamise kohustusega ala kiht on oluline edasise planeerimise jaoks kohaliku omavalitsuse territooriumil. PlanS § 125 lõike 1 preambulas on sätestatud, et sellisteks aladeks on linnad asustusüksustena, alevid ja alevikud, kuid sama paragrahvi lõige 2 lubab kohalikul omavalitsusel endal alasid vajadusel juurde määrata. Seda üldplaneeringu kihti on vaja nende alade jaoks, mida kohalik omavalitsus juurde määrab. Kui detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid üldplaneeringuga täiendavalt juurde ei määrata, siis seda kihti ei vormistata.

Kui detailplaneeringu koostamise kohustusega alade kiht luuakse, on tärkandmete vormistamine kohustuslik. Objektid võivad olla joonestatud vaid aladena või auguga aladena, liitobjektide tegemine ega teiste geomeetriate kasutamine pole lubatud. GIS-tarkvaras on igal kihil automaatselt tärkandmete tabel olemas, kuid see tuleb vormistada (vastavad veerud luua ja täita) vastavalt määruse lisas 2 toodud nõudeid järgides. Tärkandmetes tuleb anda planeeringu identifitseerimise number (planID) (vt küsimus 26) selleks, et teised sama planeeringu kihid siduda üldiste üldplaneeringu andmetega. Igale ruumiobjektile võib anda unikaalse identifikaatori (objectID) (vt küsimus 27).

Juhul, kui konkreetsele detailplaneeringu koostamise kohustusega alale on planeeringus antud nimetus või kasutatakse seal kindlat kohanime (kohanimi), võib selle nime kanda tärkandmetesse. Selline nimega sidumine aitab paremini leida planeeringu seletuskirjast just selle ala kohta käivat infot.

PlanS § 75 lõike 1 punkt 26 sätestab ühe üldplaneeringu ülesandena detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramise. See tähendab, et detailplaneering tuleb koostada vaid siis, kui ala ja juhtum esinevad koos (nt ehitusloakohustusliku hoone püstitamine linna territooriumil – seadusest tulenevad juhtum ja ala). Seega tuleb iga kohaliku omavalitsuse poolt seaduses toodud aladele lisaks määratud ala kohta märkida, millised detailplaneeringu koostamise juhtumid (dpKokoJuht) seal kehtivad. Näiteks võib määrata detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks küla kompaktse asustusega ala, millel kehtivad PlanS § 125 lõikes 1 toodud juhud. Kui aga määratud alal soovitakse teistsuguseid juhtumeid määratleda, tuleb ka need kohustuslikuna ära märkida ruumiobjekti tärkandmetes.

Eelmine küsimus: Kuidas luua planeeringuala kihti GIS-tarkvaras?

Järgmine küsimus: Kuidas luua tiheasustusega ala kihti?

Skip to content