24. Miks peavad planeeringulahenduse kehtestatud kihtide ruumiobjektid asuma ainult planeeringualal?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Planeeringulahenduse kehtestatud kihtide ruumiobjektid peavad asuma ainult planeeringulahendusega hõlmatud alal. Väljaspool planeeringuala pole võimalik seada siduvaid tingimusi, sest planeering kehtib vaid planeeringuala sees. Enamasti on väljaspool planeeringuala olev info kirjeldav, selgitav ning aitab mõista planeeringu koostamise ja kehtestamise raames langetatud kaalutlusi.

Juhul, kui mingit infot on näidatud väljaspool planeeringuala ehk nn mõjualal, ei saa seda lugeda planeeringuga kehtestatud ruumiobjektideks. Sellisteks objektideks on näiteks väljaspool planeeringuala kavandatud tehnovõrgud, üle planeeringuala piiri ulatuvad rohevõrgustikud, otsuse tegemisel kasutatav info väljaspool planeeringuala hoonestuse paiknemise ja võimalike mahtude osas vms.

Samas võib ka väljaspool planeeringuala olla sellist teavet, mis on vajalik planeeringu kehtestamise järgsetes etappides (ehitusprojekti koostamine, maakatastritoimingud, aga ka järgmiste planeeringute koostamine). Planeeringu taustaandmed (näiteks olemasolev olukord, väljaspool planeeringuala paiknevad objektid) on võimalik vormistada näiteks planeeringu lisana. Samuti võib väljaspool planeeringuala olev info jääda nähtavaks esituskujul või eraldi skeemil. Kui tarvis ja võimalik, saab info lisada ka elluviimiskavasse.

Eelmine küsimus: Mis on tärkandmete väljatüübid?

Järgmine küsimus: Mida teha kui planeeringuga lahendatud teema ei sobi ühegi määruse lisas 2 toodud planeeringulahenduse kehtestatud kihi teemade alla?

Skip to content