2. Mida tähendab, et planeering peab kehtestamisel vastama vormistusnõuete määrusele?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Määrus ega selle lisad ei reguleeri koostatavaid/kooskõlastatavaid, vaid kehtestatud planeeringuid. Näiteks planeeringu kooskõlastajad ja avalikkus ei saa nõuda, et planeering oleks juba koostamise ajal määruse nõuetele vastav. Samas ei reguleeri määruse vormistamise hetke, planeeringu jooniste koostajal on mõistlik nõuetega arvestada (nt kihi nimetus) juba koostamise ajal, kuid kihid võib õigete nimetuste (vt küsimus 20) ja tärkandmetega varustada ka otsuse allkirjastamisele eelnevalt.

Planeeringu jooniste kihtidel asuvad ruumiobjektid ja nende tärkandmed saab lõplikult vormistada vahetult enne kehtestamise otsuse allkirjastamist ja digikonteinerisse lisamist kui on selge, millisel kujul planeering kehtestatakse. Osalt selle pärast, et mõned andmed on kehtestamise kohta (nt kehtestamise kuupäev, otsuse number ja viide veebiaadressile), kuid osalt ka seetõttu, et alles kehtestamiseks on lõplikult selge, milline planeeringulahendus soovitakse kehtestada (nt milliste vastuväidete ja ettepanekutega arvestatakse või kas toimub planeeringu osaline kehtestamine).

Kehtestamine on planeeringu koostamise korraldaja kaalutlusotsus. Seega võib ja peabki tegelik otsustamine, kas planeeringut kehtestada või mitte, toimuma kehtestamisel volikogus või valitsuses. Kehtestaja võib otsustada, et kehtestab planeeringu osaliselt. Ka neil juhtudel, kui kehtestamisel on peetud vajalikuks teha planeeringulahenduse osas täpsustusi, mis muudavad muuhulgas digitaalseid kihte, tuleb maakatastri pidajale esitada kehtestamise otsusele vastav planeering ehk vormistada dokumendid langetatud otsusega kooskõlas olevana selliselt, nagu need tegelikult kehtestati.

Seega kuigi planeering peab vastama vormistusnõuete määrusele kehtestamisel, võib neil juhtudel, kui kehtestamisel on tehtud täpsustusi, vormistada dokumendid nõuetele vastavaks esimesel võimalusel pärast kehtestamise otsustamist ja enne planeeringu allkirjastamist.

Eelmine küsimus: Millal peab planeering vormistusnõuete määrusele vastavalt olema vormistatud?

Järgmine küsimus: Millised peavad olema planeeringu joonised?

Skip to content