1. Millal peab planeering vormistusnõuete määrusele vastavalt olema vormistatud?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Määruses sätestatakse nõuded planeeringute vormistamisele ja ülesehitusele nende kehtestamisel – regulatsiooni eesmärgiks on tagada kehtivate planeeringute kättesaadavus planeeringute infosüsteemist ja üheselt mõistetavus kõigi andmekasutajate jaoks. Selle saavutamiseks peab planeering olema kehtestamisel määrusele vastavalt vormistatud ja esimesel võimalusel peale kehtestamist maakatastri pidajale esitatud. Soovitav on vormistamist alustada juba planeeringu koostamise ajal: näiteks planeeringu eelnõu väljatöötamisel või vähemalt vastu võetava ja avalikustatava planeeringu vormistamisel. Planeeringute infosüsteem hõlmab vaid kehtivaid ja järgimiseks kohustuslikke planeeringuid.

Määrus jõustus 1. novembril 2019. Kõik planeeringud, mis on algatatud ja koostatud pärast nimetatud kuupäeva, peavad vastama planeeringu kehtestamisel vormistusnõuete määrusele. Planeeringud, va detailplaneeringud, mis on algatatud enne 1. novembrit 2019, kuid mis pole veel kehtestamiseni jõudnud 1. maiks 2020. a, tuleb kehtestamisel määrusega vastavusse viia. Enne 1. novembrit 2019 algatatud detailplaneeringud, mis kehtestatakse pärast 1. novembrit 2020. a, peavad kehtestamisel vastama määrusega seatud nõuetele.

Kuigi määrusega seatakse nõuded pärast nimetatud tähtaega kehtestatud planeeringutele, on otstarbekas neid nõudeid järgida ka enne tähtaega kehtestatavate planeeringute osas.

Järgmine küsimus: Mida tähendab, et planeering peab kehtestamisel vastama vormistusnõuete määrusele?

Skip to content