Tag Ettevõtjale

6.3.1.1. OSALINE KEHTESTAMINE

Osalise kehtestamise põhjus võib olla, et planeeringuala üks maaomanik ei ole esitatud lahendusega nõus ning selleks, et planeeringu koostamisega saaks edasi liikuda, on otstarbekam valida osalise kehtestamise tee. Samuti võivad osalise kehtestamise põhjuseks olla naabri vastuväited planeeringulahendusele1Näide: Maaüksusele, mis asub…

6.3. DETAILPLANEERINGU KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Miks, millal ja kelle algatusel tunnistada planeering kehtetuks? Kuigi kehtetuks tunnistamise alused seaduses lubavad planeeringu kehtetuks tunnistada kohaliku omavalitsuse enda algatusel, siis praktikas ei ole selliseid kehtetuks tunnistamisi palju. Tavapärane ei ole ka olukord, kus kinnisasja omanik soovib lihtsalt planeeringu…

6.2.3. ASJAKOHASUSE ANALÜÜS

Mida intensiivsema ja muutustele avatud ruumikasutusega on piirkond, seda täpsemad peavad olema detailplaneeringuga seatud tingimused ning lahenduse põhjendused ja seda enam hakkab aeg suruma peale planeeringu asjakohasusele. Tiheda asustusega ja arenemisfaasis olevas piirkonnas on konkureerivaid huvisid rohkem ning ruumiline areng…

6.2.2. ASJA- JA AJAKOHASUS

Kas detailplaneeringu lahenduse hindamisel kasutada nii mõistet ajakohane kui ka asjakohane? Mida tähendab asja- ja ajakohasus? Asjakohasus – vastab üldisematele või lähialal kehtivatele planeeringutele, lahenduse sisulistele eesmärkidele, ruumilise keskkonna, avalikkuse ja planeeringust huvitatud isiku ootustele. Ajakohasus – on kooskõla kehtivate…

6.2.1. ASJAKOHASUSE HINDAMISE TUNNUSED

Kuidas otsustada, kas detailplaneering on asja- ja ajakohane? Millal ja milliste tunnuste alusel on otstarbekas planeering kehtetuks tunnistada, kuna pole enam asja- ja ajakohane? Detailplaneeringu asjakohasuse hindamisel tuleb arvestada järgmisi aspekte: Nagu ruumiline planeerimine laiemalt, nii on ka detailplaneering omandiülene,…

6.2. DETAILPLANEERINGU ASJAKOHASUS

Detailplaneeringu eesmärk on seada ehitus- ja maakasutustingimused lähiaastate ehitustegevuse kavandamiseks ehk detailplaneeringu lahendus on suunatud kohesele elluviimisele. Planeerimisseadus ei sisusta lähiaastate mõistet vaid jätab selle kohalikku planeerimisalast tegevust korraldava kohaliku omavalitsuse teha.1Lähiaastate mõistet õigusaktides otseselt defineeritud ei ole, küll on…

6.1. DETAILPLANEERINGU ELLUVIIMINE

Detailplaneeringu eduka elluviimise tagamiseks on oluline alustada kas tervikliku või etapiviisilise elluviimisega võimalikult kiiresti pärast kehtestamist. Vastasel juhul võib juhtuda, et detailplaneering ei vasta enam tänastele ja ettenähtavatele homsetele vajadustele ja selle elluviimine võib kaasa tuua olulisi probleeme kuni kehtetuks…

5.3.7. KESKKONNATINGIMUSTE SEADMINE

Mõju hindamise eesmärk on sellise lahenduse leidmine, mis tagab keskkonnaküsimuste lahendamise antud tingimustes parimal võimalikul viisil. Keskkonnamõjude hindamine on oma ülesande täitnud, juhul kui selle kaasabil kujunenud planeeringulahenduse kaudu on paranenud otsuse kvaliteet. Terviklahendus annab raamistiku detailplaneeringu elluviimiseks projekteerimisele, ehitamisele…

Skip to content