5. Kas planeeringu koostamise korraldaja võib planeeringuga kehtestada rohkem infot kui on määrusega nõutud?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Planeeringu, sealhulgas selle digitaalsete kihtide koostamisel lähtutakse planeeringu sisust – eesmärgist, asukohast ja lahendatavatest ülesannetest. Planeeringuga loodud info tuleb jagada teemade kaupa määruse lisas 2 toodud kihtidele. Juhul kui selleks on tarvis lahendada planeeringuga  ülesandeid, mida määruse lisas 2 ei ole reguleeritud, moodustatakse täiendavad kihid või lisatakse kihtidele täiendavalt tärkandmeid. Kohalik omavalitsus võib vastavat korda ka õigusakti tasandil reguleerida.

Kõik täiendavalt kogutud tärkandmed ja lisaks loodud kihid, mis kehtestatakse, tuleb esitada maakatastri pidajale. Neid ei kustutata planeeringu esitamisel ära. Maakatastri pidajale esitatakse kogu kehtestatud planeering, sealhulgas kõik planeeringulahenduse kehtestatud kihid koos tärkandmetega. Originaaljoonis säilib tervikuna maakatastri arhiivis.

Eelmine küsimus: Mida ja miks peab planeeringu koostamise korraldaja maakatastri pidajale esitama?

Järgmine küsimus: Miks peab planeeringu koostamise korraldaja määruse lisa 1 kohase info esitama maakatastri pidajale?

Skip to content